Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 3.10.2018 r. (znak: WB.6740.599.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 104  (tel. 61-8541291) w następujących godzinach: poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15., i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, do dnia 2 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 4 czerwca 2019 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 k.p.a., zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie i wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 2 sierpnia 2019 r. Niemożność załatwienia sprawy w terminie wynikała z konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie w określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie należy wnieść za moim pośrednictwem do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 
 
z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński Kierownik Oddziału Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
    data wytworzenia: 2019-05-31
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2019-06-03 13:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.