Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 26 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 547/2019 (znak: WB.6740.347.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami kolejowymi, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3835/2, 3771/3, 3775, 4480, 3768, 3767/7, 3767/5, 3769, 3755/1, 4439/3, 4439/2, 3758, 3766/36, 3766/42, 3766/26, 3766/19, 3767/2, 3756/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Działka nr 3775 obręb: 303005_4.0500 Września jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września - miasto oraz powstałe w wyniku podziałów geodezyjnych działki oznaczone numerami ewid.: 4480/1             (z podziału dz. 4480), 3767/8 (z podziału dz. 3767/2), 3766/60 (z podziału dz. 3766/36), 3766/58         (z podziału dz. 3766/26) obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna:303005_4 Września – miasto, stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy niniejsza decyzja:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,

- uprawnia  do  faktycznego objęcia nieruchomości  w  posiadanie  przez  Burmistrza Miasta i Gminy
  Września,

- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na  120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia
w którym niniejsza decyzja  stała  się  ostateczna  wysokość  odszkodowania  powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości. 

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2019-06-28 07:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.