Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 6 sierpnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29 lipca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 429, 431, 400/1, 206, 207/2, 207/1, 208, 212, obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy Pyzdry powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek w obrębie 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski, oznaczonych nr ewidencyjnymi:

 • 431/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 431,
 • 212/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 212,
 • 207/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/1,
 • 207/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/2,
 • 208/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 208.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 Kpa umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2020-08-07
 • opublikował: Natalia Jędraszak
  data publikacji: 2020-08-07 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.