Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2020 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.   z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 3 grudnia 2020 r. została wydana decyzja nr 974/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 397546P w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917P, na działkach oznaczonych numerami ewid.:

 • 135, 134/5, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo;
 • 10/6, 8, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

 • 135/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 135, obręb 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
 • 10/7 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 10/6, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Kołaczkowo z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. W związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy niniejsza decyzja:

 • zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
 • uprawnia do  faktycznego objęcia nieruchomości  w  posiadanie  przez  Wójta Gminy Kołaczkowo,
 • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Wójtowi Gminy Kołaczkowo ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym niniejsza decyzja  stała  się  ostateczna  wysokość  odszkodowania  powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości. 

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,  za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaczkowo, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-12-04 08:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.