Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 23 lutego 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 stycznia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Rubinową z ulicą Świętokrzyską we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 341/73, 4459/91, 4459/30, 341/59, 341/33, 341/69, 337/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy Września powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

  • 4459/127 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4459/30,
  • 4459/129 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4459/91,
  • 341/75 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 341/73,

obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 Kpa umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski   i zastrzeżenia w terminie do dnia 19 marca 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2021-02-23 12:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.