Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 3 marca 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na  podstawie  art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031  zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września, na działkach oznaczonych nr ewid.: 3530, 3548, 3787/6, 3787/9, 3637, 3629/3, 3646, 3789/1, 3790/1, 3790/2, 3898, 4418/23, 4386/8, 3015, 3896/20, 3896/14, 3896/9, 3896/10, 3896/4, 3896/16, 3896/22, 3896/21, 774, 3787/10, 4371, 4418/42, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie:
przejście na własność powiatu wrzesińskiego w całości działek oznaczonych nr ewid.: 3530, 3646, obręb: 303005_4.0500 Września,  jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto,

przejście na własność powiatu wrzesińskiego w części działek powstałych w wyniku podziału geodezyjnego oznaczonych nr ewid.: 4371/1 (z podziału dz. 4371), 3790/5 (z podziału dz. 3790/2), 3629/8 (z podziału dz. 3629/3), 3787/14 (z podziału dz. 3787/10), 3896/34 (z podziału dz. 3896/10), 3896/36 (z podziału dz. 3896/4), 3896/38 (z podziału dz. 3896/16), dz. 3896/42 (z podziału dz. 3896/22), 3896/40 (z podziału dz. 3896/21), 3896/28 (z podziału dz. 3896/20), 3787/12 (z podziału dz. 3787/6), 3896/30 (z podziału dz. 3896/14), 3896/32 (z podziału dz. 3896/9), 3790/3  (z podziału dz.
3790/1), obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9  i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Strony, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-03-04
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-03-04 08:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.