Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na  podstawie  art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031  zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 2 marca 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 1348, 1338, 1333, 1337/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na własność gminy Września powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działek oznaczonych nr ewid.: 1337/4 (z podziału dz. 1337/2), 1338/2 (z podziału dz. 1338), 1338/3 (z podziału dz. 1338)  obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9  i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września,w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu do dnia 20 maja 2016 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

drukuj (Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabeda
    data wytworzenia: 2016-04-28
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2016-04-28 09:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.