Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 26 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 47/2021, znak: WB.6740.923.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową nr 2162P
(ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 na odcinku od km 1+288 do km 1+899
i od km 2+383 do km 2+518, polegającej na budowie dodatkowych jezdni

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 154/2, 133/2, 132/26, 132/27, 131/2, 154/4, 149/2, 149/4, 153/1, 130/9, 130/7, 159/3, 160/3, 160/2, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 317/2, 317/3, 313/3, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

 • 132/28 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 132/27, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 131/5 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 131/2, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 149/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 149/4, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 153/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 153/1, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 130/12 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 130/9, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 130/10 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 130/7, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 159/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 159/3, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 160/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 160/3, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 317/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 317/3, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. W związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, niniejsza decyzja:

 • zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
 • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września,
 • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się  ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa, doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów i prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Natalia Jędraszak
  data publikacji: 2021-01-29 10:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.