Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamiania

Poznań, 10.11.2021 r. 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI 
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-17-08, fax 61-854-15-39 
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl 
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117 
IR-III.7821.22.2020.4 
 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 18.09.2020 r.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1363), zwanej dalej ustawą,  

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach położonych w obrębach Przyborki i Psary Polskie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 15.11.2021 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, a także mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, do dnia 6.12.2021 r.

Informuję również, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.) wprowadził od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. We wszystkich sprawach prowadzonych przez WUW w Poznaniu można kontaktować się z pracownikami telefonicznie lub mailowo.
Korespondencję należy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP (z podaniem sygnatury sprawy). Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://www.poznan.uw.gov.pl.

Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu urząd przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Ponadto, działając na podstawie art. 36 k.p.a. i art. 11c ustawy, zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie i wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 10.01.2022 r. Niemożność załatwienia sprawy w terminie wynika z konieczności umożliwienia stronom zapoznania się z aktami sprawy i złożenia ewentualnych uwag oraz przeprowadzenia ostatecznej analizy zgromadzonego materiału dowodowego przed przystąpieniem do sporządzania rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie w określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie należy wnieść za moim pośrednictwem do Ministra Rozwoju i Technologii. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Paulina Iracka 
Zastępca Kierownika Oddziału 
Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamiania)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Iracka
    data wytworzenia: 2021-11-10
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2021-11-15 11:38
  • zmodyfikował: Kinga Juchacz
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-15 11:50

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.