Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 maja 2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) zwanej dalej ustawą i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 z a w i a d a m i a m,

że w dniu 18 maja 2023 r. została wydana decyzja nr 245/2023, znak: WB.6740.91.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinków dróg gminnych nr 397589P oraz nr 397590P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/1, 214/7, 214/8, 253, 252/1, 252/3, 254, 255, 273, 368/3, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

-      252/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 252/1, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,

-      252/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 252/3, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,

-      254/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 254, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,

-      255/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 255, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Kołaczkowo z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. W związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, niniejsza decyzja:

-        zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,

-        uprawnia  do  faktycznego objęcia nieruchomości  w  posiadanie  przez  Wójta Gminy Kołaczkowo,

-        uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Wójtowi Gminy Kołaczkowo ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaczkowo, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2023-05-18
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2023-05-18 13:10
  • zmodyfikował: Kinga Juchacz
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-18 13:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.