Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1191 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1190 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości Idasyfikacji budżetowej

1189 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1188 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o. w restrukturyzacji

1187 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2022

1186 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. Powiatu - Września w m. Września"

1185 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P"

1184 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka"

1183 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji

1182 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1181 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1180 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopa z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni

1179 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1178 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1177 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych i laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1176 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry

1175 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry

1174 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

1173 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie

1172 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powolanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021 - 2022

1171 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022

1170 / 2021 z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji

1169 / 2021 z dnia 31.08.2021

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1168 / 2021 z dnia 31.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1167 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1166 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1165 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1164 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1163 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

1162 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029

1161 / 2021 z dnia 16.08.2021 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

1160 / 2021 z dnia 03.08.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni"

1159 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

1158 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1157 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni ul. Koszarowa 12 zrealizowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na pracownie logistyczną i technologicznąw Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni" w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!".

1156 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadali publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku

1155 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

1154 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

1153 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - szlifierki

1152 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama kostki brukowej

1151 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Grimar Sp. z o.o., AL Korfantego 191A, 40-153 Katowice Panu* pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.38.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku dla zadania „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"

1150 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Września

1149 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi na terenie gminy Kórnik i Mosina

1148 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Pleszew

1147 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

1146 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

1145 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

1144 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

zmieniająca uchwałęw sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1143 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadańz zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim

1142 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1141 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkól Politechnicznych we Wrześni

1140 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pn. inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

1139 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pa. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

1138 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo

1137 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo"

1136 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1135 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1134 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1133 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1132 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

1131 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1130 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1129 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

1128 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno *pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 27336.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku dla zadania „Budowa bursy w Grzymyslawicach 10 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1127 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1126 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1125 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ" oraz przyjęcia zasad zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ"

1124 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B i F w 2021 roku

1123 / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1122 / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1121 / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"

1120 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

1119 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2020/2021

1118 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

1117 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

1116 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

1115 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

1114 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Część II - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki

1113 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

1112 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Cześć 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej 

1111 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Cześć 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

1110 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

1109 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

1108 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

1107 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1106 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1105 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1104 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1103 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1102 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1101 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1100 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1099 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1098 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 760/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1097 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 635/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

1096 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1095 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

1094 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

1093 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Cześć 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej

1092 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Cześć 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych

1091 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Cześć 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

1090 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej

1089 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022 

1088 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022 

1087 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1086 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miłosław na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo

1085 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1084 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1083 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1082 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych 

1081 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej 

1080 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej 

1079 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni" 

1078 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Częś X - analizator do mleka

1077 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część VII— meblowe warsztatowe

1076 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesiósIdego" Część VI — wyposażenie warsztatowe 

1075 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesióskiego" Część V — oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne

1074 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część IV — maszyny, urządzenia do obróbki ciepinej 

1073 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Część 2 — 9 laptopów z oprogramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO

1072 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrz,esińskiego" Część III — maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - sprężarka

1071 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część II — maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki 

1070 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I — maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne — szlifierki 

1069 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1068 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 

1067 / 2021 z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje środka trwałego samochodu osobowego

1066 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1065 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Renovo Renowacja Zabytków pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.2.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku dla zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu"

1064 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie unieważnienia część IX w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część IX - maszyny mleczarskie

1063 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie unieważnienia część VIII w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część VIII - maszyny mleczarskie zestaw 00/nf

1062 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I - obrabiarki manualne

1061 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1060 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1059 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1058 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1057 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji i koordynacji funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19 w powiecie wrzesińskim

1056 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo

1055 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu* reprezentującemu firmę*

1054 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

1053 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 roku

1052 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

1051 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

1050 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

1049 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

1048 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku

1047 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

1046 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku

1045 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku

1044 / 2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

1043 / 2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

1042 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1041 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1040 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1039 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1038 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1037 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1036 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1035 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część VI - Systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1034 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" CześćV - Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1033 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni". Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych

1032 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni". Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

1031 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1030 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1029 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

1028 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w2021 r.

1027 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

1026 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

1025 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powolania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.

1024 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

1023 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

1022 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

1021 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r.

1020 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

1019 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, wspólfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Cześć 3 - 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1018 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległośćw powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, wspólfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Cześć 2 - 9 laptopów z oproQramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO

1017 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległośćw powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 1 - 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZSP

1016 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1015 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1014 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powierzenia Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

1013 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

1012 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

1011 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespohi Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

1010 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2020 roku

1009 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

1008 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1007 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymyslawicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pa.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1006 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1005 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia część V w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część V - ploter frezujący

1004 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Cześć IV Sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznezo

1003 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego I związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Cześć II - Wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1002 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część I - obrabiarki manualne

1001 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy SOLIDDOM Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 20/43, 62-300 Września Panu Filipowi Głowackiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.9.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla zadania „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września

1000 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

999 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

998 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

997 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

996 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

995 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

994 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

993 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie

992 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

991 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

990 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

989 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

988 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

987 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 3 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześni

986 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Branżowej Szkole I stopnia nr 2 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni

985 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Branżowej Szkole I stopnia nr 1 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

984 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część IV - współrzędnościowa maszyna manualna

983 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część III - obrabiarki CNC

982 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Cześć II - prasa CNC

981 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I - Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

980 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem Są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

979 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

978 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

977 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

976 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

975 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r.

974 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

973 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

972 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

971 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

970 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.

969 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

968 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

967 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

966 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadańz zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim

965 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

964 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Września

963 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

962 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Część III -  Wyposażenie specjalistyczne pracowni mechatronicznej

961 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"

960 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 83. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część IV - 10 sztuk laptopów z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni 

959 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część III - 26 sztuk laptopów do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

958 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 83.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część II - 29 sztuk laptopów do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

957 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część I - 40 sztuk laptopów do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni 

956 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pakietów oprogramowania biurowego - wersja edukacyjna w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COV1D-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

955 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Część II - wyposażenie do pracowni językowej

954 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Część 1 - meble biurowe

953 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

952 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

951 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

950 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

949 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

948 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

947 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

946 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

945 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

944 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia warsztatowego do szkoły (Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni), ul. Wojska Polskiego 1, 62 - 300 Września) w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

943 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

942 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2021

941 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"

940 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

939 / 2021 z dnia 02.02.2021 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

938 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021

937 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu

936 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

935 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowańo udzielenie zamówieńpublicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

934 / 2021 z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzeshiskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

933 / 2021 z dnia 20.01.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

932 / 2021 z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku", wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

931 / 2021 z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"

930 / 2021 z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

929 / 2021 z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

928 / 2021 z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

927 / 2021 z dnia 07.01.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

926 / 2021 z dnia 05.01.2021 r.

w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu pt. „Budowa gazociągu Tulce - Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego”

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.