Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1332 / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1331 / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1330 / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

1329 / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1328 / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1081/2018 z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałami: Uchwałą nr 1098/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz Uchwalą nr 1213/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

1327 / 2021 z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1326 / 2021 z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1325 / 2021 z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1324 / 2021 z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

1323 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Mackiewiczowi wicedyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

1322 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na postawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych na „Zakup energii elektrycznej na rok 2022". 

1321 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok 

1320 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1319 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1318 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok

1317 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza 2021 rok 

1316 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza 2021 rok 

1315 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza 2021 rok 

1314 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok

1313 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1312 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok

1311 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok

1310 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1309 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1308 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok  

1307 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok

1306 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1305 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1304 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1303 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok

1302 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok 

1301 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego 

1300 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8

1299 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

1298 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie przyznania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1297 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r." 

1296 / 2021 z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r."

1295 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1294 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1293 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1292 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1291 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1290 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1289 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1288 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1287 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1286 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1285 / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczególowości klasyfikacji budżetowej

1284 / 2021 z dnia 14.12.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

1283 / 2021 z dnia 14.12.2021 r.

w sprawie powolania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2022

1282 / 2021 z dnia 14.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "Jutrzenka" w Pietrzykowie na 2022 rok 

1281 / 2021 z dnia 14.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie na 2022 rok

1280 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

1279 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyzdry 

1278 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyzdry

1277 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie „Lider wolontariatu"

1276 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania pn. ,Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Część 1 — Wyposażenie pracowni technologicznej i logistycznej — zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego dla ZSZ nr 2 

1275 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania pn. ,Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkól Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Część 1 — Wyposażenie pracowni technologicznej i logistycznej — zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego dla ZSZ nr 2

1274 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

1273 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

1272 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na rok 2022

1271 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy i zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami: Część 2 — Dostawa oraz montaż monitora interaktywnego wraz z akcesoriami 

1270 / 2021 z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy i zakup, dostawę i montażtablicy interaktywnej wraz z akcesoriami: Część 1 — Dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy 

1269 / 2021 z dnia 02.12.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

1268 / 2021 z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

1267 / 2021 z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa", położonej w Miloslawiu przy ul. Zamkowej

1266 / 2021 z dnia 30.11.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  we Wrześni

1265 / 2021 z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1264 / 2021 z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok 

1263 / 2021 z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1262 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego 

1261 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny drewna pozyskanego z wywrotów drzew rosnących na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 235/15 położonej w Zielińcu, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

1260 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie nieodplatnego przekazania mienia w postaci podręczników do szkoleń zawodowych 

1259 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci serwera stelażowego Zespołowi Szkól Politechnicznych we Wrześni

1258 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego 

1257 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022". Część 1 — obszar gminy Kołaczkowo

1256 / 2021 z dnia 23.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zl z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

1255 / 2021 z dnia 19.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

1254 / 2021 z dnia 19.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022". Część 6 — obszar miasta Września 

1253 / 2021 z dnia 19.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022". Część 3 — obszar gminy Nekla 

1252 / 2021 z dnia 19.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022". Część 2 — obszar gminy Miłosław

1251 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

1250 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022". Część 5 — obszar gminy Września

1249 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022". Część 4— obszar gminy Pyzdry

1248 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część V — maszyny mleczarskie

1247 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część IV— maszyny mleczarskie — zestaw 00/nf

1246 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesinskiego:" Część III —Wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej

1245 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część II — Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1244 / 2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część 1— ploter frezujący

1243 / 2021 z dnia 12.11.2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

1242 / 2021 z dnia 12.11.2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

1241 / 2021 z dnia 09.11.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania pn. zakup i dostawa materiałów pomocniczych i stalowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu: Część 2 — Materiały stalowe do przeprowadzenia szkoleń

1240 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

1239 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1238 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Lider wolontariatu"

1237 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1236 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych 

1235 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

1234 / 2021 z dnia 02.11.2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

1233 / 2021 z dnia 26.10.2021 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021

1232 / 2021 z dnia 26.10.2021 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 

1231 / 2021 z dnia 26.10.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1230 / 2021 z dnia 26.10.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Bursy Międzyszkolnej, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

1229 / 2021 z dnia 26.10.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

1228 / 2021 z dnia 26.10.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni 

1227 / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1226 / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1225 / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok 

1224 / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1223 / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1222 / 2021 z dnia 19.10.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!"
Część 2 — Wyposażenie pracowni logistycznej — zakup i dostawa 16 zestawów komputerowych dla ZSZ nr 2

1221 / 2021 z dnia 19.10.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 938/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021

1220 / 2021 z dnia 19.10.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku 

1219 / 2021 z dnia 13.10.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1218 / 2021 z dnia 13.10.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1217 / 2021 z dnia 13.10.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1216 / 2021 z dnia 05.10.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1215 / 2021 z dnia 05.10.2021 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Lider, Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli

1214 / 2021 z dnia 05.10.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część VI - oprogramowanie

1213 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1212 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

1211 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie upoważnienia Pani Joanny Musiałkiewicz, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli

1210 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok

1209 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie odwołania członka komisji oraz powołania nowego członka komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1208 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"
Część 1 - Wyposażenie pracowni technologicznej i logistycznej — zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego dla ZSZ nr 2

1207 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy "M plus R Realizacje" Małgorzata Rybacka, Glinki 25, 62-070 Dopiewo Pani Małgorzacie Rybackiej pelnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.14.2021 z dnia 14 września 2021 roku dla zadania „Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa" w Miłoslawiu"

1206 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Część VII - program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej

1205 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1204 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy i zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami

1203 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy i zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami

1202 / 2021 z dnia 28.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1201 / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1200 / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1199 / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1198 / 2021 z dnia 23.09.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1197 / 2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa", położonej w Miloslawiu przy ul. Zamkowej

1196 / 2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1195 / 2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" Część 3 - Wyposażenie pracowni informatycznej - zakup i dostawa serwera dla ZSP

1194 / 2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" Część 2 - Wyposażenie pracowni logistycznej - zakup i dostawa 16 zestawów komputerowych dla ZSZ nr 2

1193 / 2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2022

1192 / 2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2022

1191 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1190 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości Idasyfikacji budżetowej

1189 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1188 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o. w restrukturyzacji

1187 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2022

1186 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. Powiatu - Września w m. Września"

1185 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P"

1184 / 2021 z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka"

1183 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji

1182 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1181 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1180 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopa z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni

1179 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1178 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1177 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych i laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1176 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry

1175 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry

1174 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

1173 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie

1172 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powolanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021 - 2022

1171 / 2021 z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022

1170 / 2021 z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji

1169 / 2021 z dnia 31.08.2021

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1168 / 2021 z dnia 31.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1167 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1166 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1165 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1164 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1163 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

1162 / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029

1161 / 2021 z dnia 16.08.2021 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

1160 / 2021 z dnia 03.08.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni"

1159 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

1158 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1157 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni ul. Koszarowa 12 zrealizowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na pracownie logistyczną i technologicznąw Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni" w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!".

1156 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadali publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku

1155 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

1154 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

1153 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - szlifierki

1152 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama kostki brukowej

1151 / 2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Grimar Sp. z o.o., AL Korfantego 191A, 40-153 Katowice Panu* pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.38.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku dla zadania „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"

1150 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Września

1149 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi na terenie gminy Kórnik i Mosina

1148 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Pleszew

1147 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

1146 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

1145 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

1144 / 2021 z dnia 19.07.2021 r.

zmieniająca uchwałęw sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1143 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadańz zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim

1142 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1141 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkól Politechnicznych we Wrześni

1140 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pn. inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

1139 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pa. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

1138 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo

1137 / 2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo"

1136 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1135 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1134 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1133 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1132 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

1131 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1130 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1129 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

1128 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno *pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 27336.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku dla zadania „Budowa bursy w Grzymyslawicach 10 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1127 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1126 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1125 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ" oraz przyjęcia zasad zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ"

1124 / 2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B i F w 2021 roku

1123 / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1122 / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1121 / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"

1120 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

1119 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2020/2021

1118 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

1117 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

1116 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

1115 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

1114 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Część II - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki

1113 / 2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

1112 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Cześć 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej 

1111 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Cześć 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

1110 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

1109 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

1108 / 2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

1107 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1106 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1105 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1104 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1103 / 2021 z dnia 08.06.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1102 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1101 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1100 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1099 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1098 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 760/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1097 / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 635/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

1096 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1095 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

1094 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

1093 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Cześć 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej

1092 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Cześć 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych

1091 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Cześć 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

1090 / 2021 z dnia 24.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"
Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej

1089 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022 

1088 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022 

1087 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1086 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miłosław na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo

1085 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1084 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1083 / 2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1082 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych 

1081 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej 

1080 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej 

1079 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni" 

1078 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Częś X - analizator do mleka

1077 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część VII— meblowe warsztatowe

1076 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesiósIdego" Część VI — wyposażenie warsztatowe 

1075 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesióskiego" Część V — oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne

1074 / 2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część IV — maszyny, urządzenia do obróbki ciepinej 

1073 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Część 2 — 9 laptopów z oprogramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO

1072 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrz,esińskiego" Część III — maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - sprężarka

1071 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część II — maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki 

1070 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I — maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne — szlifierki 

1069 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1068 / 2021 z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 

1067 / 2021 z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje środka trwałego samochodu osobowego

1066 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1065 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Renovo Renowacja Zabytków pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.2.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku dla zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu"

1064 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie unieważnienia część IX w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część IX - maszyny mleczarskie

1063 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie unieważnienia część VIII w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część VIII - maszyny mleczarskie zestaw 00/nf

1062 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I - obrabiarki manualne

1061 / 2021 z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1060 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1059 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1058 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1057 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji i koordynacji funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19 w powiecie wrzesińskim

1056 / 2021 z dnia 13.04.2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo

1055 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu* reprezentującemu firmę*

1054 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

1053 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 roku

1052 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

1051 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

1050 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

1049 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

1048 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku

1047 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

1046 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku

1045 / 2021 z dnia 08.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku

1044 / 2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

1043 / 2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

1042 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1041 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1040 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1039 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1038 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1037 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

1036 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1035 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część VI - Systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1034 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" CześćV - Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1033 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni". Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych

1032 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni". Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

1031 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1030 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1029 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

1028 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w2021 r.

1027 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

1026 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

1025 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powolania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.

1024 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

1023 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

1022 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

1021 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r.

1020 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

1019 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, wspólfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Cześć 3 - 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1018 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległośćw powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, wspólfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Cześć 2 - 9 laptopów z oproQramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO

1017 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległośćw powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 1 - 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZSP

1016 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1015 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1014 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powierzenia Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

1013 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

1012 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

1011 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespohi Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

1010 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2020 roku

1009 / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

1008 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1007 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymyslawicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pa.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1006 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1005 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia część V w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część V - ploter frezujący

1004 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Cześć IV Sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznezo

1003 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego I związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Cześć II - Wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej

1002 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część I - obrabiarki manualne

1001 / 2021 z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy SOLIDDOM Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 20/43, 62-300 Września Panu Filipowi Głowackiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.9.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla zadania „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września

1000 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

999 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

998 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

997 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

996 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

995 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

994 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

993 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie

992 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

991 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

990 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

989 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

988 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

987 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 3 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześni

986 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Branżowej Szkole I stopnia nr 2 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni

985 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania Branżowej Szkole I stopnia nr 1 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

984 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część IV - współrzędnościowa maszyna manualna

983 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Część III - obrabiarki CNC

982 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" Cześć II - prasa CNC

981 / 2021 z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Część I - Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

980 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem Są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

979 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

978 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

977 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

976 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

975 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r.

974 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

973 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

972 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

971 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

970 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.

969 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

968 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

967 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

966 / 2021 z dnia 02.03.2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadańz zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim

965 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

964 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Września

963 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

962 / 2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Część III -  Wyposażenie specjalistyczne pracowni mechatronicznej

961 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"

960 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 83. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część IV - 10 sztuk laptopów z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni 

959 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część III - 26 sztuk laptopów do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

958 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 83.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część II - 29 sztuk laptopów do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

957 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część I - 40 sztuk laptopów do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni 

956 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pakietów oprogramowania biurowego - wersja edukacyjna w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COV1D-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

955 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Część II - wyposażenie do pracowni językowej

954 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Część 1 - meble biurowe

953 / 2021 z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

952 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

951 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

950 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

949 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

948 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

947 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

946 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

945 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

944 / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia warsztatowego do szkoły (Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni), ul. Wojska Polskiego 1, 62 - 300 Września) w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

943 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

942 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2021

941 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"

940 / 2021 z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

939 / 2021 z dnia 02.02.2021 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

938 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021

937 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu

936 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

935 / 2021 z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowańo udzielenie zamówieńpublicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

934 / 2021 z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzeshiskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

933 / 2021 z dnia 20.01.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

932 / 2021 z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku", wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

931 / 2021 z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"

930 / 2021 z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

929 / 2021 z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok

928 / 2021 z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

927 / 2021 z dnia 07.01.2021 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

926 / 2021 z dnia 05.01.2021 r.

w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu pt. „Budowa gazociągu Tulce - Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego”

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.