Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

680 / 2017 z dnia 25.07.2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

679 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część III

678 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część II

677 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część I

676 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

675 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

674 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

673 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

672 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego

671 / 2017 z dnia 13.07.2017 r.

w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

670 / 2017 z dnia 13.07.2017 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

669 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - dot. cz. I - Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

668 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

667 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

666 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

665 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

664 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

663 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

662 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

661 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16

660 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, za porozumieniem stron

659 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu

658 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina - Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina

657 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

656 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

655 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

654 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu

653 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

652 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

651 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

650 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

649 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

648 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

647 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

646 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

645 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

644 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

643 / 2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

642 / 2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu
realizacji projektu pn.”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

641 / 2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest”

640 / 2017 z dnia 14.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

639 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

638 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

637 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

636 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie powołania biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

635 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2016/2017

634 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

633 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

632 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o.

631 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

630 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

629 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

628 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

627 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

626 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

625 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część V

624 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

623 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

622 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

621 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

620 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

619 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

618 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

617 / 2017 z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.

616 / 2017 z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

615 / 2017 z dnia 19.05.2017 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

614 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

613 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część IV

612 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie udzielenia właścicielowi firmy ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Adrian Jaśkiewicz z siedzibą w Gnieźnie pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.1.2017 z dnia 7 marca 2017 roku dla zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”

611 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3

610 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu fotograficznego

609 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

608 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

607 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

606 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy Świat 10a/15,60-583 Poznań

605 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Joannie Walkowiak reprezentującej firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy ŚwiatlOa/15, 60-583 Poznań

604 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

603 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

602 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych drogi nr 4258P mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego

601 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej nr 12 mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego

600 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

599 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

598 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

597 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

596 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

595 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

594 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

593 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

592 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o finansowanie projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska - Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+

591 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

590 / 2017 z dnia 18.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 579/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego

589 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

588 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

587 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

586 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

585 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

584 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

583 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

582 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

581 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

580 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”

579 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego

578 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

577 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

576 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

575 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września

574 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2016 roku

573 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok

572 / 2017 z dnia 14.03.2017 r.

w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września

571 / 2017 z dnia 14.03.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 548/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

570 / 2017 z dnia 07.03.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni, za porozumieniem stron

569 / 2017 z dnia 07.03.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

568 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

567 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

566 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną””

565 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

564 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

563 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

562 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

561 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

560 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

559 / 2017 z dnia 15.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

558 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

557 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

556 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

555 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

554 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

553 / 2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych

552 / 2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

551 / 2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017

550 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

549 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

548 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

547 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac dekarskich na dachu budynku magazynowego, położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu

546 / 2017 z dnia 10.01.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.