Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

847 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie: przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zadania: Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku

846 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie: przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zadania: Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku

845 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

844 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

843 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

842 / 2017

omyłkowo opuszczony numer uchwały

841 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

840 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

839 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

838 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

837 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

836 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

835 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

834 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

833 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

832 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

831 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

830 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

829 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

828 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

827 / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok

826 / 2017 z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

825 / 2017 z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

824 / 2017 z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

823 / 2017 z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi

822 / 2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2018 rok

821 / 2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2018 rok

820 / 2017 z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczenie attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”

819 / 2017 z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018

818 / 2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 782/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

817 / 2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

816 / 2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

815 / 2017 z dnia 08.12.2017 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

814 / 2017 z dnia 08.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”

813 / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

812 / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

811 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szablikowskiemu -zastępującemu pełniącego obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

810 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

809 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

808 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej
jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

807 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018

806 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018

805 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu

804 / 2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu

803 / 2017 z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

802 / 2017 z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

801 / 2017 z dnia 15.11.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

800 / 2017 z dnia 15.11.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

799 / 2017 z dnia 15.11.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

798 / 2017 z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu wieży kościoła poewangelickiego, położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej

797 / 2017 z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

796 / 2017 z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 551/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017

795 / 2017 z dnia 14.11.2017 r.

Uchwała o zmianie Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 732/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

794 / 2017 z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie ustalenia stawek za najem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którego prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

793 / 2017 z dnia 10.11.2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

792 / 2017 z dnia 10.11.2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027

791 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.

790 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

789 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-uslug w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” - cz. II

788 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno — kartograficznymi. Dotyczy części II

787 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno - kartograficznymi. Dotyczy części I

786 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży teletechnicznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.”

785 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.” - część III

784 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

783 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

782 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

781 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

780 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

779 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

778 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

777 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem

776 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie przyznania nagród

775 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha

774 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

773 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

772 / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umowy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” i jej realizacji

771 / 2017 z dnia 30.10.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

770 / 2017 z dnia 30.10.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

769 / 2017 z dnia 30.10.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

768 / 2017 z dnia 30.10.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

767 / 2017 z dnia 30.10.2017 r.

w sprawie przyznania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2016/2017

766 / 2017 z dnia 30.10.2017 r.

w sprawie przyznania stypendiów i nagród

765 / 2017 z dnia 26.10.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

764 / 2017 z dnia 26.10.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

763 / 2017 z dnia 26.10.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

762 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

761 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

760 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

759 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”

758 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z rozliczeniem projektu „Youth employment - Europę, get ready for new challengesi Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+

757 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018

756 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017

755 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.

754 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - dotyczy zadania nr VI obszar miasta Września

753 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - dotyczy zadania nr V obszar gminy Września

752 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - dotyczy zadania nr IV obszar gminy Pyzdry

751 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - dotyczy zadania nr III obszar gminy Nekla

750 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - dotyczy zadania nr II obszar gminy Miłosław

749 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - dotyczy zadania nr I obszar gminy Kołaczkowo

748 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno - kartograficznymi. Dotyczy części I i II

747 / 2017 z dnia 10.10.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 721/2017 z dnia 30.08.2017 roku w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”

746 / 2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

745 / 2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

744 / 2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

743 / 2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

742 / 2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”

741 / 2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające edukację

740 / 2017 z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dotyczy części I i II

739 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

738 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

737 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

736 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

735 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

734 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu

733 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu

732 / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

731 / 2017 z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

730 / 2017 z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

729 / 2017 z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

728 / 2017 z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018

727 / 2017 z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018

726 / 2017 z dnia 12.09.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

725 / 2017 z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojewo, Słomowo, Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki, wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września w ramach w/w projektu - cz. I

724 / 2017 z dnia 05.09.2017 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

723 / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

722 / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

721 / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”

720 / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

719 / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

718 / 2017 z dnia 28.08.2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

717 / 2017 z dnia 22.08.2017 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

716 / 2017 z dnia 22.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo — Łagiewki

715 / 2017 z dnia 22.08.2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

714 / 2017 z dnia 22.08.2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Damianowi Hoffmannowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

713 / 2017 z dnia 22.08.2017 r.

w sprawie zmiany warunków umowy o pracę dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

712 / 2017 z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

711 / 2017 z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część IV

710 / 2017 z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część III

709 / 2017 z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część II

708 / 2017 z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część I

707 / 2017 z dnia 12.08.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

706 / 2017 z dnia 12.08.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

705 / 2017 z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

704 / 2017 z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

703 / 2017 z dnia 03.08.2017 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

702 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

701 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

700 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

699 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

698 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

697 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”

696 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

695 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 290051P położonej w m. Witkowo

694 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinków drogi gminnej nr 290030P położonej w gminie Witkowo

693 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2274P położonej w m. Witkowo

692 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2272P położonej w m. Witkowo

691 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2271P położonej w m. Witkowo

690 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2270P położonej w m. Witkowo

689 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2260P położonej w gminie Witkowo

688 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2164P położonej w gminie Witkowo

687 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2158P położonej w gminie Witkowo

686 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie upoważnienia Pani Doroty Wojciechowskiej do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

685 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

684 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie ustalenia wzorów wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”

683 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie powierzenia Panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

682 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie powierzenia Panu Markowi Dybie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

681 / 2017 z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

680 / 2017 z dnia 25.07.2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

679 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część III

678 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część II

677 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część I

676 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

675 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

674 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

673 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

672 / 2017 z dnia 18.07.2017 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego

671 / 2017 z dnia 13.07.2017 r.

w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

670 / 2017 z dnia 13.07.2017 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

669 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - dot. cz. I - Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

668 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

667 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

666 / 2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

665 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

664 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

663 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

662 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

661 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16

660 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, za porozumieniem stron

659 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu

658 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina - Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina

657 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

656 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

655 / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

654 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu

653 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

652 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

651 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

650 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

649 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

648 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

647 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

646 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

645 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

644 / 2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

643 / 2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

642 / 2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu
realizacji projektu pn.”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

641 / 2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest”

640 / 2017 z dnia 14.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

639 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

638 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

637 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

636 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie powołania biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

635 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2016/2017

634 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

633 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

632 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o.

631 / 2017 z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

630 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

629 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

628 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

627 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

626 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

625 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część V

624 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

623 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

622 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

621 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

620 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

619 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

618 / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

617 / 2017 z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.

616 / 2017 z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

615 / 2017 z dnia 19.05.2017 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

614 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

613 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część IV

612 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie udzielenia właścicielowi firmy ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Adrian Jaśkiewicz z siedzibą w Gnieźnie pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.1.2017 z dnia 7 marca 2017 roku dla zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”

611 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3

610 / 2017 z dnia 16.05.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu fotograficznego

609 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

608 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

607 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

606 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy Świat 10a/15,60-583 Poznań

605 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Joannie Walkowiak reprezentującej firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy ŚwiatlOa/15, 60-583 Poznań

604 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

603 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

602 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych drogi nr 4258P mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego

601 / 2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej nr 12 mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego

600 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

599 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września

598 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

597 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

596 / 2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

595 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

594 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

593 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

592 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o finansowanie projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska - Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+

591 / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

590 / 2017 z dnia 18.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 579/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego

589 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

588 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

587 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

586 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

585 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

584 / 2017 z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

583 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

582 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

581 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

580 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”

579 / 2017 z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego

578 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

577 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

576 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

575 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września

574 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2016 roku

573 / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok

572 / 2017 z dnia 14.03.2017 r.

w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września

571 / 2017 z dnia 14.03.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 548/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

570 / 2017 z dnia 07.03.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni, za porozumieniem stron

569 / 2017 z dnia 07.03.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

568 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

567 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

566 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną””

565 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

564 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

563 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

562 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

561 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

560 / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

559 / 2017 z dnia 15.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

558 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

557 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

556 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

555 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

554 / 2017 z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

553 / 2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych

552 / 2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

551 / 2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017

550 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

549 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

548 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

547 / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac dekarskich na dachu budynku magazynowego, położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu

546 / 2017 z dnia 10.01.2017 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.