Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

68 / 2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

67 / 2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

66 / 2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

65 /2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Jolanty Pielak, Rafała Pawlaczyka, Macieja Michalaka, Karoliny Opielskiej i Katarzyny Starzyńskiej do wydania w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

 

64 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

63 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

62 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 18/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie unieważnienia części H postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) - nr referencyjny 272.35.2018

61 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

60 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie na rok 2019

59 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie na rok 2019

 

58 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a, 62-300 Września

 

57 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

 

56 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno — sportowe

 

55 / 2018 z dnia 18.12.2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 942/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

 

54 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

 

53 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

 

52 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

 

51 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

50 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

49 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

 

48 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

47 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

46 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

45 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

 

44 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

 

43 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

42 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

41 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

 

40 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

39 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

 

38 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

37 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

36 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

35 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

34 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

33 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

32 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

 

31 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

30 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

29 / 2018 z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. I - nr referencyjny 272.16.2018
dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz
dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

28 / 2018 z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 11/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dotyczy części IV- sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) - nr referencyjny 272.11.2018

27 / 2018 z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

26 / 2018 z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

25 / 2018 z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

24 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych"

23 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opiat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

22 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

21 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

20 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

19 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego - Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa", położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej

18 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) - nr referencyjny 272.35.2018

17 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" dot. cz. I - nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

16 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku"

15 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie upoważnienia Inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień

14 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

13 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

12 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia części VIII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Cz. VIII - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

11 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - dotyczy części IV - sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) - nr referencyjny 272.11.2018

10 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części IV totem informacyjny

9 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie zmiany klasy technicznej drogi powiatowej nr 2938P Sokołowo - Ostrowo Szlacheckie

8 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia części XV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do (Integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 — 300 Września

7 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia części XIII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkól w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 — 300 Września

6 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia części XI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych

5 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd

4 / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

3 / 2018 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

2 / 2018 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1 / 2018 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.