Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwały Zarządu Powiatu od nr 109 / 2015 r.

272 / 2015 z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

271 / 2015 z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

270 / 2015 z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

269 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

268 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

267 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

266 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

265 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

264 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016

263 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

262 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21

261 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

260 / 2015 z dnia 21.12.2015 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku”

259 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

258 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

257 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

256 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

255 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

254 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

253 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

252 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

251 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

250 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

249 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

248 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

247 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

246 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

245 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

244 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzgłinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego

243 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron

242 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron

241 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

 

240 / 2015 z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem

239/2015 z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

238/2015 z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2015/2016

237/2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

236/2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

235/2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

234 / 2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celurealizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - internat przy ul. Gnieźnieńskiej

233 / 2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

232 / 2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016

231 / 2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

230 / 2015 z dnia 26.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”- internat przy ul. Gnieźnieńskiej

229 / 2015 z dnia 24.11.2015 r.

w sprawie rozwiązania umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29

228 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 218/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. dotyczącej powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

227 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

226 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

225 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

224 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - budynek przy ul. Słowackiego 11

223 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ulicy Wojska Polskiego 1

222 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

221 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku”

220 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

219 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 190/2015 z dnia 13 października 2015 r. dotyczącej przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację

218 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

217 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

216 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

215 / 2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - dotyczy części V - obszar gminy Września

214 / 2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - dotyczy części IV - obszar gminy Pyzdry

213 / 2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - dotyczy części II - obszar gminy Miłosław

212 / 2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - dotyczy części I - obszar gminy Kołaczkowo

211 / 2015 z dnia 02.11.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy podnajmu wieży kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21

210 / 2015 z dnia 02.11.2015 r.

w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

209 / 2015 z dnia 02.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - dotyczy części VI - obszar miasta Września

208 / 2015 z dnia 02.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - dotyczy części III - obszar gminy Nekla

207 / 2015 z dnia 02.11.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem
zamówienia jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016

206 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

205 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

 

204 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

203 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

202 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

201 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”- dotyczy części II

200 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2015/2016

199 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2014/2015

198 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie przyznania stypendiów i nagród

197 / 2015 z dnia 20.10.2015 r.

w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

196 / 2015 z dnia 20.10.2015 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego

195 / 2015 z dnia 20.10.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - dotyczy części III

194 / 2015 z dnia 20.10.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"- dotyczy części I

193 / 2015 z dnia 20.10.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego samochodu osobowego

192 / 2015 z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, poprzez wyłączenie z niej jednego pomieszczenia użytkowego

191 / 2015 z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego

190 / 2015 z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno — wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację

189 / 2015 z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

188 / 2015 z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

187 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

186 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

185 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

 

184 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016

183 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016

182 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016

181 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016

180 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

179 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

178 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8

177 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, za porozumieniem stron

176 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

175 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo - Lipie - Krzywa Góra i 2923P Biechowo - Gorzyce

174 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy ASSMANN Grupa Projektowa sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna" Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO" Schematu II „Inwestycje strategiczne" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

173 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

172 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

171 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

170 / 2015 z dnia 15.09.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."

169 / 2015 z dnia 15.09.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

168 / 2015 z dnia 04.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 161/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe

167 / 2015 z dnia 04.09.2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu „Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" („Zatrudnienie młodzieży - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne" Programu Erasmus+

 

166 / 2015 z dnia 04.09.2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego

165 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""

164 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

163 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

162 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

161 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

160 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo -Lipie - Krzywa Góra i 2923P Biechowo - Gorzyce

159 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo - Lipie - Krzywa Góra i 2923P Biechowo - Gorzyce

158 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

157 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego

156 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Laur Starosty Wrzesińskiego

155 / 2015 z dnia 24.08.2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027

154 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

153 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

152 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

151 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie miasta Słupca

150 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego

149 / 2015 z dnia 04.08.2015 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego" w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""

148 / 2015 z dnia 04.08.2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej z Internetem mobilnym i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych, oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonu komórkowej przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

147 / 2015 z dnia 04.08.2015 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego

146 / 2015 z dnia 04.08.2015 r.

w sprawie pełnomocnictwa dła Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na łata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

145 / 2015 z dnia 04.08.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

144 / 2015 z dnia 23.07.2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

143 / 2015 z dnia 23.07.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 1, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, za porozumieniem stron

142 / 2015 z dnia 23.07.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni

141 / 2015 z dnia 23.07.2015 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

140 / 2015 z dnia 23.07.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

139 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

138 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

137 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

136 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

135 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 96/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

134 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

133 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

132 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

131 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

130 / 2015 z dnia 26.06.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a

129 / 2015 z dnia 26.06.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

128 / 2015 z dnia 26.06.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

127 / 2015 z dnia 26.06.2015 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku

126 / 2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego

125 / 2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

124 / 2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2014/2015

123 / 2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

122 / 2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.

121 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

120 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

119 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

118 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 - 2020

117 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego samochodu osobowego

116 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

115 / 2015 z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego

114 / 2015 z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

113 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

112 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

111 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku

110 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 42/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015

109 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" („Zatrudnienie młodzieży - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne" Programu Erasmus+

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.