Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1755 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na obsługę bankową Powiatu Wrzesińskiego oraz jego jednostek

1754 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1753 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1752 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1751 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywna Pewność Siebie — Warsztaty z samoobrony”

1750 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nieodkryty Powiat Wrzesiński”

1749 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

1748 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Wrzesińskiego Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

1747 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę bankową Powiatu Wrzesińskiego oraz jego jednostek

1746 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Powiatu Wrzesińskiego oraz jego jednostek

1745 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

1744 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi na terenie Powiatu Poznańskiego

1743 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Poznańskiego

1742 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1741 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1740 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1739 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1738 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo — granica powiatu — Samarzewo”

1737 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1736 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rekonstrukcję nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni

1735 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rekonstrukcję nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni

1734 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1733 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1732 / 2023 z dnia 04.05.2023 r.

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1731 / 2023 z dnia 04.05.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

1730 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1729 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1728 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1727 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1726 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Miłosław

1725 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Miłosław

1724 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część II - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

1723 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część I - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego

1722 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny drewna pozyskanego z wykrotów żywotników rosnących na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 235/15 położonej w Zielińcu, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

1721 / 2023 z dnia 14.04.2023 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1720 / 2023 z dnia 11.04.2023 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2023 roku

1719 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8

1718 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1717 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1716 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1715 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1714 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

1713 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1712 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1711 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1710 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1709 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1708 / 2023 z dnia 31.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1707 / 2023 z dnia 31.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1706 / 2023 z dnia 31.03.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1705 / 2023 z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3675P, gm. Zaniemyśl, powiat Średzki

1704 / 2023 z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1703 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1702 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1701 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1700 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1699 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1698 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1697 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku z realizacją projektu Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

1696 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2022 roku

1695 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

1694 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1693 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na ulepszenie oświetlenia w budynku zaplecza dydaktyczno — sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

1692 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ulepszenie oświetlenia w budynku zaplecza dydaktyczno — sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

1691 / 2023 z dnia 14.03.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1690 / 2023 z dnia 14.03.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu wrzesińskiego

1689 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1688 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.:„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1687 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1686 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1685 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1684 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1683 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1682 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1681 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1680 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1679 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1678 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1677 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023-2025

1676 / 2023 z dnia 28.02.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1675 / 2023 z dnia 28.02.2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

1674 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1673 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1672 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1671 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1670 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2023 r.

1669 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F w 2023 roku

1668 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1667 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1666 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1665 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1664 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1663 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1662 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1661 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1660 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1659 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1658 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1657 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1656 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1655 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1654 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1653 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1652 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu wrzesińskiego

1651 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu wrzesińskiego

1650 / 2023 z dnia 01.02.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1649 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8

1648 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

1647 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny)

1646 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1645 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1554/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023

1644 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

1643 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1642 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1641 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie madania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych na budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacje lub remonty dróg powiatowych znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego

1640 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych na budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacje lub remonty dróg powiatowych znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego

1639 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy„Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2023 rok

1638 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2023 rok

1637 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1636 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1635 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1634 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1633 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1632 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1631 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1630 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1629 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1628 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1627 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1626 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1625 / 2023 z dnia 03.01.2023 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2023 roku 

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.