Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

2074 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

2073 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2072 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

2071 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

2070 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

2069 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych

2068 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych

2067 / 2024 z dnia 30.04.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

2066 / 2024 z dnia 25.04.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

2065 / 2024 z dnia 25.04.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

2064 / 2024 z dnia 25.04.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2063 / 2024 z dnia 25.04.2024 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1766/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Joanny Musiałkiewicz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Razem w drodze do aktywności zawodowej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty PUP

2062 / 2024 z dnia 23.04.2024 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

2061 / 2024 z dnia 23.04.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

2060 / 2024 z dnia 23.04.2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na montaż klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnej w budynku położonym we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, na działce stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

2059 / 2024 z dnia 16.04.2024 r.

w sprawie przekazania na rzecz Bursy Międzyszkolnej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” — wyposażenie Bursy w Grzymysławicach 10 — szafki łazienkowe

2058 / 2024 z dnia 09.04.2024 r.

w sprawie wyrażenia oświadczenia woli wstąpienia w stosunek użyczenia wynikający z zawartych umów dotyczących budynku znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1271/13 położonej we Wrześni, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu

2057 / 2024 z dnia 09.04.2024 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego

2056 / 2024 z dnia 04.04.2024 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”

2055 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

2054 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

2053 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

2052 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

2051 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2024 rok

2050 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

2049 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2048 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie zmiany udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

2047 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

2046 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

2045 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

2044 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Wrzesiński i jego jednostkach budżetowych

2043 / 2024 z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2900P Pyzdry-Sporne

2042 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za umieszczenie materiałów wyborczych na ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego

2041 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2040 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

2039 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

2038 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechniczny im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

2037 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

2036 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2023 roku

2035 / 2024 z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2023 rok

2034 / 2024 z dnia 12.03.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2022-2026

2033 / 2024 z dnia 12.03.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

2032 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

2031 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2030 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

2029 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

2028 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2027 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2026 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

2025 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

2024 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

2023 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

2022 / 2024 z dnia 05.03.2024 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Modernizację drogi powiatowej nr 2908P Sarnice — Mikuszewo”

2021 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

2020 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2019 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

2018 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2017 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwai ochrony ludności

2016 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

2015 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2014 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2013 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

2012 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

2011 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

2010 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

2009 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

2008 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

2007 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3736P, gm. Zaniemyśl, powiat średzki

2006 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej nr 3769P, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki

2005 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej nr 3733P, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki

2004 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

2003 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

2002 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Kołaczkowo

2001 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania (darowizny)

2000 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym we Wrześniprzy ul. 3 Maja 3

1999 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1998 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach F oraz D w 2024 roku

1997 / 2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”

1996 / 2024 z dnia 15.02.2024 r.

w sprawie unieważnienia przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”

1995 / 2024 z dnia 15.02.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

1994 / 2024 z dnia 15.02.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1993 / 2024 z dnia 15.02.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok 

1992 / 2024 z dnia 15.02.2024 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

1991 / 2024 z dnia 15.02.2024 r.

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.”

1990 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1989 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1988 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2024 rok

1987 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

1986 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1985 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku z realizacją projektu Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

1984 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na renowację elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu

1983 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.”

1982 / 2024 z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1981 / 2024 z dnia 29.01.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1980 / 2024 z dnia 29.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni i dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

1979 / 2024 z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

1978 / 2024 z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

1977 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego

1976 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1975 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1974 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1973 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1972 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1971 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1970 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1969 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1968 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1967 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1966 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2024 r.

1965 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych

1964 / 2024 z dnia 18.01.2024 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2024

1963 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2024 rok 

1962 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

1961 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1960 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu, powstałych w wyniku zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni

1959 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.”

1958 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.”

1957 / 2024 z dnia 09.01.2024 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2024 roku

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.