Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

486 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

485 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

484 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

483 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

482 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

481 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

480 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

479 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

478 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

477 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

476 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

475 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

474 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

473 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

472 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

471 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

470 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

469 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

468 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

467 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

466 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

465 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

464 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

463 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

462 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

461 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

460 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

459 / 2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie przyznania stypendiów

458 / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Nieruchomości, Pani Jolancie Pielak

457 / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

456 / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

455 / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

454 / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie na 2020 rok

453 / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Wrzesińskiego środków trwałych w używaniu w postaci wyposażenia meblowego, gospodarczego oraz sprzętu elektronicznego będących środkami trwałymi w używaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach

452 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie wskazania członków Zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego 

451 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku 

450 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku"

449 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

448 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego 

447 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb września w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

446 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

445 / 2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

444 / 2019 z dnia 04.12.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo

443 / 2019 z dnia 03.12.2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

442 / 2019 z dnia 03.12.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020
 

441 / 2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

440 / 2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

439 / 2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

438 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku

437 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku

436 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

435 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

434 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni

433 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

432 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

431 / 2019 z dnia 26.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

430 / 2019 z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

429 / 2019 z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

428 / 2019 z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

427 / 2019 z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

426 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

425 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

424 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

423 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

422 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027 

421 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni Pani Joannie Czubaj pełniącej obowiązki dyrektora szkoły

420 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie wyznaczenia Pani Joanny Czubaj do zastępowania dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni podczas jego nieobecności 

419 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Miłosław 

418 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Kołaczkowo 

417 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Nekla 

416 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Nekla

415 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Września 

414 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Września 

413 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie i Miastu Pyzdry

412 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie i Miastu Pyzdry 

411 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

410 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu O historii powiatu wrzesińskiego

409 / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego 

408 / 2019 z dnia 05.11.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania 

407 / 2019 z dnia 05.11.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 369/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz uchwały nr 394/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

406 / 2019 z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie przyznania stypendiów i nagród

405 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

404 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - część VI - obszar miasta Września

403 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - część V - obszar gminy Września 

402 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - część IV - obszar gminy Pyzdry

401 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - część III - obszar gminy Nekla

400 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - część II - obszar gminy Miłosław

399 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - część I - obszar gminy Kołaczkowo

398 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo Panu Piotrowi Duszyńskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.24.2019 z dnia 27 września 2019 roku dla zadania opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. Budowa hali garażowej wraz z częścią magazynowo - socjalną zlokalizowanej przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku na działce nr 139/76

397 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

396 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

395 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

394 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

393 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Dokumentacja Środowiskowa — Wojciech Pająk z siedzibą przy Osiedle Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy

392 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

391 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

390 / 2019 z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019

389 / 2019 z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

388 / 2019 z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo

387 / 2019 z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo

386 / 2019 z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

385 / 2019 z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — wyposażenie spawalnicze

384 / 2019 z dnia 15.10.2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

383 / 2019 z dnia 15.10.2019 r.

w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

382 / 2019 z dnia 10.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w dydaktyczne dla 3 szkól w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy części 2 - dostawa podręczników

381 / 2019 z dnia 10.10.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy części 1 dostawa materiałów biurowych

380 / 2019 z dnia 10.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 238/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań

379 / 2019 z dnia 10.10.2019 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe

378 / 2019 z dnia 10.10.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

377 / 2019 z dnia 08.10.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.
 

376 / 2019 z dnia 08.10.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania I przeprowadzenia postępowania na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020"

375 / 2019 z dnia 08.10.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020"

374 / 2019 z dnia 08.10.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe — Grzybowo — budowa ciągu pieszo — rowerowego"

373 / 2019 z dnia 08.10.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe — Grzybowo — budowa ciągu pieszo - rowerowego"

372 / 2019 z dnia 01.10.2019 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację

371 / 2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

370 / 2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

369 / 2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

368 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

367 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

366 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

365 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

364 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, do dokonywania czynności związanych z realizacją programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

363 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+

362 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie udzielenia właścicielowi firmy Pracownia Projektowa Roraf - Roman Rafalski z siedzibą ul. Kawiary 30d, 62-200 Gniezno pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla zadania pn. Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

361 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ulepszenia środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

360 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

359 / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie unieważnienia części V postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wycinarka laserowa z agregatem plazmowym 

358 / 2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. 

357 / 2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. 

356 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

355 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

354 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

353 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

352 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

351 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

350 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

349 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

348 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

347 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Wrzesińskim i jego jednostkach budżetowych

346 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

345 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

344 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

343 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

342 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

341 / 2019 z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie ustalenia wstępnej listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

340 / 2019 z dnia 10.09.2019 r.

w sprawie powołania likwidatora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach oraz określenia harmonogramu likwidacji

339 / 2019 z dnia 10.09.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

338 / 2019 z dnia 04.09.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

337 / 2019 z dnia 04.09.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

336 / 2019 z dnia 04.09.2019 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

335 / 2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - urządzenie do badań wytrzymałościowych

334 / 2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie unieważnienia części HI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badańi Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - meble warsztatowe

333 / 2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - piec komorowy — warsztatowy

332 / 2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków

331 / 2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

330 / 2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3

329 / 2019 z dnia 01.09.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni

328 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szablikowskiemu Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

327 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szablikowskiemu Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

326 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie powierzenia wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę

325 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Zając Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

324 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Magdaleną Zając Dyrektorem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

323 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

322 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

321 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

320 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lilianie Kuczy, dyrektorowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

319 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

318 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

zmieniająca uchwalę nr 534/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

317 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

316 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - część II oprogramowanie i sprzęt komputerowy

315 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - część 1 komputer i drukarki

314 / 2019 z dnia 26.08.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lilianie Kuczy

313 / 2019 z dnia 26.08.2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019-2027

312 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego

311 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

310 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

309 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Technicznych I Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni

308 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

307 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

306 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkól Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

305 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

304 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Tomczak dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

303 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

302 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2159 w m. Nowy Folwark

301 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P

300 / 2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

299 / 2019 z dnia 14.08.2019 r.

w sprawie przeniesienia na Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni decyzji pozwolenia na budowę nr 652/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym "Budowa urządzenia wodnego-ziemnego stawu służącemu kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich (retencja wodna) realizowane w ramach zadania "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

298 / 2019 z dnia 14.08.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - PLC, technika napędowa

297 / 2019 z dnia 14.08.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - mechatronika 

296 / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

295 / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

294 / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

293 / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — wyposażenie spawalnicze

292 / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

291 / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

290 / 2019 z dnia 02.08.2019 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

289 / 2019 z dnia 02.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

288 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

287 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

286 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

285 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

284 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 239/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

283 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

282 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

281 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — wyposażenie meblowe warsztatowe

280 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — technika połączeń śrubowych

279 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego- gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

278 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

277 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

276 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - część III akcesoria komputerowe

275 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 290613 Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica

274 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

273 / 2019 z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

272 / 2019 z dnia 19.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

271 / 2019 z dnia 17.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

270 / 2019 z dnia 17.07.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

269 / 2019 z dnia 17.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

268 / 2019 z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P 

267 / 2019 z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P

266 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wskazania członków Zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego 

265 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2422P na odcinku od granicy z gm. Rokietnica w m. Kokoszczyn do drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne

264 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2421P na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy powiatu poznańskiego z miastem Poznań w m. Sady, gm. Tarnowo Podgórne

263 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2503P na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P (ul. Polna) w m. Swarzędz, gm. Swarzędz

262 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2506P na odcinku od granicy z miastem Poznań do skrzyżowania z ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. Swarzędz

261 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2504P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz do granicy administracyjnej miasta Swarzędz, gm. Swarzędz

260 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2435P na odcinku od drogi powiatowej 2407P w m. Swarzędz do granicy z gminą Pobiedziska w m. Uzarzewo, gm. Swarzędz

259 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2453P na odcinku od drogi powiatowej nr 2454P do granicy z powiatem kościańskim w m. Drożdżyce, gm. Stęszew

258 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2457P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Rybojedzko do granicy z gm. Dopiewo w m. Tomice, gm. Stęszew

257 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2459P na odcinku od drogi powiatowej nr 2498P do granicy z powiatem grodziskim w m. Piekary, gm. Stęszew

256 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2061P na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2427P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las

255 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2427P na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2061P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las

254 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2427P na odcinku od drogi powiatowej nr 2425P do granicy z powiatem obornickim w m. Żydowo, gm. Rokietnica

253 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2422P na odcinku od drogi powiatowej 1862P do granicy z gm. Tarnowo Podgórne w m. Przybroda, gm. Rokietnica

252 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2421P na odcinku od granicy z miastem Poznań do granicy z miastem Poznań w m. Kobylniki, gm. Rokietnica

251 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2488P na odcinku od granicy z powiatem wrzesińskim w m. Jezierce do drogi gminnej w m. Wagowo, gm. Pobiedziska

250 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2435P na odcinku od granicy z gminą Swarzędz w m. Uzarzewo– Huby do drogi powiatowej nr 2437P w m. Biskupice, gm. Pobiedziska

249 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2462P na odcinku od drogi powiatowej nr 2460P w m. Rogalinek do drogi powiatowej nr 2461P w m. Daszewice, gm. Mosina

248 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2478P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w m. Mieczewo, gm. Mosina

247 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od granicy z powiatem kościańskim do drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice, gm. Mosina

246 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2478 na odcinku od granicy z gminą Mosina w m. Dworzyska do drogi powiatowej 2472P w m. Radzewo, gm. Kórnik

245 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2470P na odcinku od drogi powiatowej 2461P w m. Borówiec do drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Kórnik, gm. Kórnik

244 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2388P na odcinku od drogi powiatowej 2412P w m. Rosnowo do drogi krajowej nr 5 w m. Rosnówko, gm. Komorniki

243 / 2019 dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2457P na odcinku od granicy z gminą Stęszew w m. Lisówki do drogi powiatowej nr 2402P w m. Trzcielin, gm. Dopiewo

242 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2498P na odcinku od drogi powiatowej nr 2492P do granicy z powiatem grodziskim w m. Sznyfin, gm. Buk

241 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2499P na całym odcinku tj. od drogi powiatowej nr 2497P w m. Dobieżyn Nowy do drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn, gm. Buk

240 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2725P na odcinku od granicy z powiatem nowotomyskim do drogi powiatowej nr 2497P w m. Sznyfin, gm. Buk

239 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

238 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań

237 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — nr referencyjny 272.26.2019 — symulator sterowania obrabiarkami

236 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego- gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

235 / 2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

234 / 2019 z dnia 04.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy)

233 / 2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Dotyczy część I - sprzęt komputery

232 / 2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

231 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

230 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

229 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

228 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

227 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

226 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

225 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

224 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego- agd do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

223 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

222 / 2019 z dnia 27.06.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 79/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2019

221 / 2019 z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBIRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - PLC, Technika napędowa - nr referencyjny 272.11.2019

220 / 2019 z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologu w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - mechatronika— nr referencyjny 272.13.2019

219 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

218 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020" oraz realizacji wskaźników celu strategicznego

217 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

216 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnoksztalcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62-300 Września w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

215 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — wyposażenie serwerowe

214 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

213 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

212 / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

211 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji i zawierania umów cywilno - prawnych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiat Wrzesiński

210 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

209 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

208 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

207 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Podstawowej dla Dorosłych, Technikum nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

206 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym i Technikum nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

205 / 2019 z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — wyposażenie teleinformatyczne

204 / 2019 z dnia 30.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 1160/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.

203 / 2019 z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. I. pkt 2) ustawy o finansach publicznych

202 / 2019 z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego- gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

201 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

200 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację

199 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2018/2019

198 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, Pani Agnieszce Marciniak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni

197 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wyznaczenia Pani Agnieszki Marciniak do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni podczas jego nieobecności

196 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

195 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

194 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — technika połączeń śrubowych — nr referencyjny NI.272.12.2019

193 / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego- agd do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

192 / 2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

191 / 2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — wyposażenie spawalnicze — nr referencyjny NI.272.10.2019

190 / 2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

189 / 2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

188 / 2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

187 / 2019 z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające edukację

186 / 2019 z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

185 / 2019 z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Dotyczy części II — serwery i akcesoria do infrastruktury serwerowej

184 / 2019 z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" Dotyczy część I — sprzęt komputery

 

183 / 2019 z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

182 / 2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — Symulator sterowania obrabiarkami — nr referencyjny NI.272.15.2019

181 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

180 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

179 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

178 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

177 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie wyznaczenia Pani Krystyny Mikołajczak do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności

176 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

175 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy)

174 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy)

173 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno Sławomirowi Owczarzakowi pełnomocnictwa do odbioru decyzji pozwolenia na użytkowanie w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni oraz do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji w związku z realizacją umowy dla zadania Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

172 / 2019 z dnia 07.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 155/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – nr referencyjny 272.1.2019 – cz. VI – symulator spawania

171 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

170 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1051/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Hoffmannowi reprezentującemu Konsorcjum firm Medicsystemart Maciej Hoffmann oraz Sepagroup Sebastian Pałczyński do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

169 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

168 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

167 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

166 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

165 / 2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na okres począwszy od 01.01.2020 r.” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego

164 / 2019 z dnia 23.04.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka 

163 / 2019 z dnia 23.04.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka 

162 / 2019 z dnia 23.04.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wnikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

161 / 2019 z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nizio pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwym organem, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją opracowania operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

160 / 2019 z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę podręczników, atlasów, map, filmów dvd w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

159 / 2019 z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

158 / 2019 z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4, Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

157 / 2019 z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a, 62-300 Września w ramach projektu "Nauka to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego"

156 / 2019 z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – nr referencyjny 272.1.2019 – cz.  VII wyposażenie warsztatowe

155 / 2019 z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – nr referencyjny 272.1.2019 – cz.  VI symulator spawania

154 / 2019 z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – nr referencyjny 272.1.2019 – cz. IV spawarki

153 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

152 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

151 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego 

150 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - nr referencyjny 272.1.2019 - cz. V centralna instalacja filtracyjna

149 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - nr referencyjny 272.1.2019 - cz. III stanowiska spawalnicze i stoły 

148 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - nr referencyjny 272.1.2019 - cz. I tokarki i frezarki sterowane numerycznie 

147 / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Miłosław do kategorii dróg publicznych 

146 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020 

145 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok 

144 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

143 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

142 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”

141 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

140 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

139 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

138 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

137 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

136 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

135 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

134 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 "Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 

133 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dotyczy cz. III -  akcesoria do infrastruktury serwerowej 

132 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie  wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dotyczy cz. II - oprogramowanie i licencje

131 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dotyczy cz. I - komputery 

130 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - nr referencyjny 272.1.2019 - cz. X symulator sterowania obrabiarkami 

129 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - nr referencyjny 272.1.2019 - cz. IX wyposażenie meblowe warsztatowe 

128 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - nr referencyjny 272.1.2019 - cz. VIII wyposażenie teleinformatyczne 

127 / 2019 z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. II tokarki i frezarki uniwersalne

126 / 2019 z dnia 22.03.2019 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

125 / 2019 z dnia 22.03.2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok

124 / 2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych 

123 / 2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzonego przez jednostki organizacyjne i administrację zespoloną Powiatu Wrzesińskiego 

122 / 2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem 

121 / 2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Lider wolontariatu"

120 / 2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Domżalskiego do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności 

119 / 2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego 

118 / 2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

117 / 2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

116 / 2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""

115 / 2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie ośrodka Relaks, położonego w Orzechowie, przy ulicy Topolowej 

114 / 2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

113 / 2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

112 / 2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

111 / 2019 z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 'wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

110 / 2019 z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkól w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy części XVI dostawa narzędzi do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 — 300 Września

109 / 2019 z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddzialanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. XII dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego do komunikacji alternatywnej AAC do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 — 300 Września

108 / 2019 z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy części X dostawa materiałów biurowych

107 / 2019 z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoty specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy części IX dostawa sprzętu elektronicznego

106 / 2019 z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

105 / 2019 z dnia 19.02.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

104 / 2019 z dnia 19.02.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

103 / 2019 z dnia 19.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 — 300 Września, w celu realizacji projektu „Nauka - to lubię!-kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

102 / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

101 / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

100 / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

99 / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym

98 / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

97 / 2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. XIV: dostawa pomocy logopedycznych do Zespołu Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 - 300 Września

96 / 2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkól w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. VII: dostawa sprzętu ogrodniczego do Zespół Szkól Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września

95 / 2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoty specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. IV: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września

94 / 2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" -Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz.III: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62 - 300 Września

93 / 2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

92 / 2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

91 / 2019 z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - 27235.2018 — część II - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a)

90 / 2019 z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - 272.35.2018 — część I - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001)

89 / 2019 z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku"

88 / 2019 z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

87 / 2019 z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. I - nr referencyjny 272.16.2018 - dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz -dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

86 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

85 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

84 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

83 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

82 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

81 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

80 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

79 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2019

78 / 2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt I pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62-300 Września w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt I pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62-300 Września

77 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

76 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

75 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie unieważnienia części V postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września. Nr ref. 272.46.2018

74 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych
Część IV. Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 — 300 Września. Nr ref. 272.57.2018

73 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych
Część I. Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd. Nr ref. 272.57.2018

72 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną" — zakup wyposażenia

71 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną" — zakup wyposażenia

70 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dotyczy części IV- sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) - nr referencyjny 272.11.2018

69 / 2019 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT)

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.