Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1011 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2119P Grabowo Królewskie - Zieliniec

1010 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — gr. powiatu — Września w m. Września

1009 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1008 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1007 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1006 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wzorów wniosków o stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim"

1005 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

1004 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1003 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1002 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

1001 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

1000 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

999 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni, Pani Lidii Studzińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Poradni

998 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

997 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie wniosku o zwrot przedmiotu użyczenia — pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki 14

996 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

995 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 964/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

994 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

993 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo — gr. powiatu — Pogorzelica"

992 / 2018 z dnia 03.07.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — gr. powiatu — Września w m. Września

991 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni, Pani Agnieszce Marciniak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni

990 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

989 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

988 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

987 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, P01F/00031076/3

986 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

985 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

984 / 2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec

983 / 2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec

982 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru oferty, odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

981 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 — materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 — materiały budowlane zawierające azbest

980 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część IV

979 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część III

978 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część II

977 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część I

976 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 272.11.2018 Część V

975 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 272.11.2018 Część II

974 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 272.11.2018 Część I

973 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

972 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego."

971 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część III

970 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część II

969 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część I

968 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

967 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

966 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 661/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni" w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

965 / 2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — gr. powiatu — Września w m. Września

964 / 2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

963 / 2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

962 / 2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

961 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 934/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, oraz arkusza oceny stopnia realizacji w/w zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

960 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2017/2018

959 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

958 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica

957 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica

956 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 881/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

955 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

954 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

953/ 2018 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego

952/ 2018 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

951 / 2018 z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”

950 / 2018 z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”

949 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

948 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. powiatu - Września w m. Września

947 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. powiatu - Września w m. Września

946 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

945 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

944 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

943 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 850/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018

942 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

941 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

940 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

939 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

938 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. II

937 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. I

936 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

935 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

934 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, oraz arkusza oceny stopnia realizacji w/w zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

933 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

932 / 2018 z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażaniu Zamawiającego

931 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

930 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - cz. I, II i III

929 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

928 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

927 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

926 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

925 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

924 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

923 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014- 2020

922 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

921 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

920 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

919 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego

918 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego

917 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”

916 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”

915 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

914 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

913 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

912 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

911 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

910 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha

909 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

908 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”

907 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

906 / 2018 z dnia 10.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Września

905 / 2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

904 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 - branża sanitarna

903 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10

902 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10

901 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

900 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

899 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

898 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

897 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

896 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

895 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

894 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

893 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry

892 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

891 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

890 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

889 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

888 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

887 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

886 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

885 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

884 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok

883 / 2018 z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

882 / 2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

881 / 2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

880 / 2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

879 / 2018 z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

878 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

877 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

876 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

875 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie: przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego: Boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

874 / 2018 z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

873 / 2018 z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

872 / 2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne

871 / 2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

870 / 2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

869 / 2018 z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

868 / 2018 z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

867 / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

866 / 2018 z dnia 06.02.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę nr G403013P na terenie gminy Miłosław

865 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

864 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

863 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

862 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

861 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

860 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018

859 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi

858 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni

857 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

856 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha

855 / 2018 z dnia 18.01.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

854 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

853 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

852 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

851 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”

850 / 2018 z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018

849 / 2018 z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

848 / 2018 z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.