Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1170 / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

1169 / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — nr referencyjny 272.35.2018

1168 / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

1167 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

1166 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019-2027

1165 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1164 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1163 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1162 / 2018 z dnia 08.11.2018 r.

w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zaldad Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibę ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno Sławomirowi Owczarzakowi pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.7.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku dla zadania „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""

1161 / 2018 z dnia 08.11.2018 r.

w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno Sławomirowi Owczarzakowi pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.43.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1160 / 2018 z dnia 08.11.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.

1159 / 2018 z dnia 08.11.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

1158 / 2018 z dnia 30.10.2018 r.

zmieniająca uchwalę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 966/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni" w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16

1157 / 2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

1156 / 2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3

1155 / 2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019

1154 / 2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018

1153 / 2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie przyznania stypendiów i nagród

1152 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutvvorzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1151 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1150 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1149 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1148 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1147 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1146 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1145 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 1076/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

1144 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1143 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 — dotyczy część VI — obszar miasta Września

1142 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

1141 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

1140 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

1139 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni."

1138 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1137 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 — dotyczy części V - obszar gminy Września

1136 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 — dotyczy części IV - obszar gminy Pyzdry

1135 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 — dotyczy części III - obszar gminy Nekla

1134 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 — dotyczy części II - obszar gminy Miłosław

1133 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 — dotyczy części I — obszar gminy Kołaczkowo

1132 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P — budowa chodnika w m. Stępocin

1131 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

1130 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

1129 / 2018 z dnia 16.10.2018 r.

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

1128 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

W sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

1127 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1126 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1125 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1124 / 2018 z dnia 05.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł na zadania wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1123 / 2018 z dnia 03.10.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części II sprzęt AGD

1122 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Kaczmarek, dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka — to lubię! — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1121 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka — to lubię! — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1120 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka — to lubię! — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1119 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka — to lubię! — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1118 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Violetcie Zdunowskiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka — to lubię! — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1117 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1116 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1115 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1114 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1113 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1112 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie unieważnienia części VII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Pracownia spawalnictwa

1111 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących celów dydaktyczno-szkoleniowych. Pracownia CNC

1110 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie ustalenia wstępnej listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez glosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

1109 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

1108 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające edukację

1107 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy część IV—totem informacyjny

1106 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy Część III— szafy

1105 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części II sprzęt AGD

1104 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części I - wyposażenie kuchenne

1103 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł na zadania wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""

1102 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł na zadania wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""

1101 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019

1100 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019

1099 / 2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Karolinie Opielskiej do odbioru końcowego związanego z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1097 / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1096 / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1095 / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 1041/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażenia łazienek

1094 / 2018 z dnia 21.09.2018 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

1093 / 2018 z dnia 20.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 1043/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji

1092 / 2018 z dnia 20.09.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

1091 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1090 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1089 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1088 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1087 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1086 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1085 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1084 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkól w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

1083 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1082 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1081 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1080 / 2018 z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 1034/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 09.08.2018 r.

1079 / 2018 z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 1019/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 03.08.2018 r.

1078 / 2018 z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Pracownia CAD/CAM

1077 / 2018 z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R013 do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: Podstawy układów sterowania, Podstawy układów bezpieczeństwa, Podstawy wizualizacji, Podstawy i diagnostyka systemów wizyjnych, Podstawy pneumatyki, Standardy oprogramowania w przemyśle samochodowym. Oraz Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej PLC, technika napędowa (R013)

1076 / 2018 z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego".Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno -szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

1075 / 2018 z dnia 04.09.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3

1074 / 2018 z dnia 04.09.2018 r.

W sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 139/73, 139/75 i 375/153 o łącznej powierzchni 20,6514 ha

1073 / 2018 z dnia 04.09.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."

1072 / 2018 z dnia 04.09.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1071 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Wrzesińskiego środków trwałych w postaci wyposażenia meblowego będących środkiem trwałym Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni

1070 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni środka trwałego w postaci dźwigu osobowego SCM630AA i automatycznego napędu drzwi windy

1069 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną" — zakup wyposażenia.

1068 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną" — zakup wyposażenia

1067 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni środek trwały w postaci zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną" — utwardzenie terenu.

1066 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni środek trwały w postaci zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną" — utwardzenie terenu

1065 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni środek trwały w postaci zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną"

1064 / 2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni środek trwały w postaci zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną"

1063 / 2018 z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na budowę budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1062 / 2018 z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego."

1061 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

1060 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

1059 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P — budowa chodnika w m. Stępocin

1058 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P — budowa chodnika w m. Stępocin

1057 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Leśnej 10 na rzecz Zespołu Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

1056 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na rzecz Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni

1055 / 2018 z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu sprawowanego przez Poradnię Psychologiczno — Pedagogiczną we Wrześni, na nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 1

1054 / 2018 z dnia 24.08.2018 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

1053 / 2018 z dnia 24.08.2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027

1052 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie udzielenia właścicielowi firmy Marek Majorowicz z siedzibą ul. Szeroka 50, 62-300 Września pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.29.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku dla zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" — Etap II Zagospodarowanie terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni (działka nr 3983/17)

1051 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Hoffmanowi reprezentującemu Konsorcjum firm Medicsystemart Maciej Hoffmann oraz Sepagroup Sebastian Pałczyński do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.47.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego."

1050 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1049 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1048 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1047 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym

1046 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Część III: dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej spawalni (R012) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć dydaktyczno-szkoleniowych- podstawy spawalnictwa

1045 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Kontraktu firmy MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach Rafałowi Ziółczykowi pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1044 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Budowy firmy MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach Krzysztofowi Czerwonce pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1043 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji

1042 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1041 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażenia łazienek

1040 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1039 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

1038 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji"

1037 / 2018 z dnia 20.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

1036 / 2018 z dnia 20.08.2018 r.

w- sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura

1035 / 2018 z dnia 13.08.2018 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni do protokolarnego przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha

1034 / 2018 z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. VII- nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni spawalnictwa w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących celów dydaktyczno-szkoleniowych: szkolenia spawaczy w zakresie takich metod spawania jak: MMA, MIG, TIG, MAG

1033 / 2018 z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" dot. cz. VI- nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni CAD/CAM w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBIRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących celów dydaktyczno-szkoleniowych: projektowanie procesów technologicznych z zastosowaniem programów komputerowych do wspomagania konstruowania i wytwarzania

1032 / 2018 z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. V — nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji szkoleniowej Badania nieinwazyjne, kontrolerzy wizualni, technika połączeń śrubowych (R014) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: konserwacja i naprawa narzędzi do połączeń śrubowych, szkolenia aplikacyjne, pomiary, badania oraz kalibracja urządzeń

1031 / 2018 z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. IV - nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R013) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy układów sterowania, podstawy układów bezpieczeństwa, podstawy wizualizacji, podstawy i diagnostyka systemów wizyjnych, podstawy pneumatyki, standardy oprogramowania w przemyśle samochodowym oraz
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej PLC, technika napędowa (R013) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzyrnysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy układów sterowania, podstaw układów bezpieczeństwa, podstawy techniki napędowej, podstawy komunikacji sieciowej

1030 / 2018 z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja Stanowisk Technika połączeń, zgrzewanie oporowege, lukowe zgrzewanie kołków (R011) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNTT) dot. cz. II - nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja Stanowisk Technika połączeń, zgrzewanie oporowege, lukowe zgrzewanie kołków (R011) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNTT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: ręczne zgrzewanie oporowe, ręczne zgrzewanie łukowe kołków, ręczne klejenie

1029 / 2018 z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. I — nr referencyjny 272.16.2018
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

1028 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1027 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1026 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1025 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - dotyczy części 2 - krzesła, fotele, sofy - nr referencyjny 272.31.2018

1024 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - dotyczy części 1 - wyposażenie meblowe — nr referencyjny 272.31.2018

1023 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie udzielenia właścicielowi firmy BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe z siedzibą Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.10.2018 z dnia 10 maja 2018 roku dla zadania „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"

1022 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie ustalenia wzorów wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży"

1021 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek

1020 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1019 / 2018 z dnia 03.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dotyczy części IV — sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) — nr referencyjny 272.11.2018

1018 / 2018 z dnia 03.08.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dotyczy części III — Sala szkoleniowa: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) — nr referencyjny 272.11.2018

1017 / 2018 z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii". Dotyczy części 7— totem informacyjny

1016 / 2018 z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii". Dotyczy cz. 6- wyposażenie łazienek

1015 / 2018 z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii". Dotyczy części 5- szafy

1014 / 2018 z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii". Dotyczy cz. 4- sprzęt AGD

1013 / 2018 z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii". Dotyczy części 3 - wyposażenie kuchenne

1012 / 2018 z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie udzielenia Podinspektorowi Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Karolinie Opielskiej pełnomocnictwa do podpisania wraz z drugim członkiem zarządu powiatu wrzesińskiego umowy kompleksowej na dostarczenie paliwa gazowego do budynku znajdującego się w Grzymysławicach, nr dz. 41/24

1011 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2119P Grabowo Królewskie - Zieliniec

1010 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — gr. powiatu — Września w m. Września

1009 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1008 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1007 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1006 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie wzorów wniosków o stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim"

1005 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

1004 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1003 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1002 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

1001 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

1000 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

999 / 2018 z dnia 18.07.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni, Pani Lidii Studzińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Poradni

998 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

997 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie wniosku o zwrot przedmiotu użyczenia — pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki 14

996 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

995 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 964/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

994 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

993 / 2018 z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo — gr. powiatu — Pogorzelica"

992 / 2018 z dnia 03.07.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — gr. powiatu — Września w m. Września

991 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni, Pani Agnieszce Marciniak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni

990 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

989 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

988 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

987 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, P01F/00031076/3

986 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

985 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

984 / 2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec

983 / 2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec

982 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru oferty, odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

981 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 — materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 — materiały budowlane zawierające azbest

980 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część IV

979 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część III

978 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część II

977 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część I

976 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 272.11.2018 Część V

975 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 272.11.2018 Część II

974 / 2018 z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 272.11.2018 Część I

973 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

972 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego."

971 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część III

970 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część II

969 / 2018 z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część I

968 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

967 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

966 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 661/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni" w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

965 / 2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — gr. powiatu — Września w m. Września

964 / 2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

963 / 2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

962 / 2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

961 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 934/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, oraz arkusza oceny stopnia realizacji w/w zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

960 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2017/2018

959 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

958 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica

957 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica

956 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 881/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

955 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

954 / 2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

953/ 2018 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego

952/ 2018 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

951 / 2018 z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”

950 / 2018 z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”

949 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego

948 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. powiatu - Września w m. Września

947 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. powiatu - Września w m. Września

946 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

945 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

944 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

943 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 850/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018

942 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

941 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

940 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

939 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

938 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. II

937 / 2018 z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. I

936 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

935 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

934 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, oraz arkusza oceny stopnia realizacji w/w zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

933 / 2018 z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

932 / 2018 z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażaniu Zamawiającego

931 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

930 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - cz. I, II i III

929 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

928 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

927 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

926 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

925 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

924 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

923 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014- 2020

922 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

921 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

920 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

919 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego

918 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego

917 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”

916 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”

915 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

914 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

913 / 2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

912 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

911 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

910 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha

909 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

908 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”

907 / 2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

906 / 2018 z dnia 10.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Września

905 / 2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

904 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 - branża sanitarna

903 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10

902 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10

901 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

900 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

899 / 2018 z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

898 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

897 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

896 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

895 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

894 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

893 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry

892 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

891 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

890 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

889 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

888 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

887 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

886 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

885 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

884 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok

883 / 2018 z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

882 / 2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

881 / 2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

880 / 2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu

879 / 2018 z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

878 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

877 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

876 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

875 / 2018 z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie: przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego: Boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

874 / 2018 z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

873 / 2018 z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

872 / 2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne

871 / 2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

870 / 2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

869 / 2018 z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

868 / 2018 z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

867 / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

866 / 2018 z dnia 06.02.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę nr G403013P na terenie gminy Miłosław

865 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

864 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

863 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

862 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

861 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

860 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018

859 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi

858 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni

857 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

856 / 2018 z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha

855 / 2018 z dnia 18.01.2018 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

854 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

853 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

852 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

851 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”

850 / 2018 z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018

849 / 2018 z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3

848 / 2018 z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.