Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński zawiadamia

,że w dniu 07.02.2023 r. na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza (PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji: ‘Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu w/c relacji Nekla-Września – związanej z przyłączeniem zakładu Volkswagen, Odcinek Nekla – KZZU Opatówko, Odcinek KZZU Opatówko – SRP Września’ gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

w sprawie:
-przedłożenia przez zarządcę drogi dodatkowych dowodów pismem z 9.11.2022 r. (data wpływu: 14.11.2022 r.), zgodnie z art. 79a 8 2 k.p.a.
- zakończenia postępowania dowodowego w toku ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z 18.05.2016 r. (znak: WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 139/88, nr 139/97, nr 139/89, nr 139/98, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 375/168, nr 375/169, nr 375/171, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Pyzdry, w obrębie Grądy Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 643/1 o pow. 0,0074 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Pyzdry, w obrębie Grądy Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 643/1 o pow. 0,0074 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 16 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak WBG.6540.1.2022 zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji: ‘Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu w/c relacji Nekla-Września – związanej z przyłączeniem zakładu Volkswagen, Odcinek Nekla – KZZU Opatówko, Odcinek KZZU Opatówko – SRP Września’ gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”, zwanego dalej „Projektem…”.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Tarnowa

Działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) Starosta Wrzesiński informuje o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Tarnowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 2056, 2355/1, 2355/19, 2355/21 o łącznej powierzchni 41,6394 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Tarnowa, gmina Pyzdry, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

dot. zakończonego postępowania dowodowego w toku ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych dla ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Starosta wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 19.09.2022 r. na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza (PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji: ‘Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu w/c relacji Nekla-Września – związanej z przyłączeniem zakładu Volkswagen, Odcinek Nekla – KZZU Opatówko, Odcinek KZZU Opatówko – SRP Września’ gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwraca się z prośbą o przedłożenie propozycji cenowych

następujących zadań: ZADANIE – Usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na parkingu strzeżonym całodobowo przez 7 dni w tygodniu na podstawie dyspozycji uprawnionych organów na terenie powiatu wrzesińskiego.

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie
do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Pyzdry, w obrębie Grądy Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 643/1 o pow. 0,0074 ha

zaktualizowany plan zamówień publicznych

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Starosta Wrzesiński

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Września, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00001416/0

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:
1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Września, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044886/8

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4447/1 o pow. 0,0203 ha

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 33/2022 Starosty Wrzesińskiego z dnia 11 lipca 2022 roku

oglasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, gmina Września

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach drugich przetaragów ustnych nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 12 sierpnia 2022 roku na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 121/1 o pow. 0,0104 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4447/1 o pow. 0,0203 ha

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 11 lipca 2022 r. został ogłoszony I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 931/9

Starosta Wrzesiński ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 931/9

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:
1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 7 lipca 2022 r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 931/90

Starosta Wrzesiński ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 931/90

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 5 lipca 2022 r. zostały ogłoszone II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 121/1 o pow. 0,0104 ha

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną we Wrześni, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4447/1 o pow. 0,0203 ha

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz Gminy Nekla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I SPORTU

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I SPORTU

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 13 maja 2022 roku został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 931/90, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 931/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Psarach Polskich, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 131, położona w Budziłowie, gmina Kołaczkowo, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Miłosław - Kozubiec.

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zawiadomienie

1. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych
4. przyjęcia przebiegu granic

w dniu 10.05.2022 r. godz. 10.00 w miejscu obręb Ruda Komorska, gm. Pyzdry.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 121/1 o pow. 0,0104 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 121/1 o pow. 0,0104 ha

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu

1.ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
2.wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych 
3.stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4447/1 o pow. 0,0203 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w wysokości 8540/808932 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zawiadomienie

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że dnia 17 marca 2022 roku został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku drugiego przetaragu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 7 marca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Grądy Dolne, gm. Pyzdry

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE-GEODETA POWIATOWY

Starostwo Powiatowe we Wrześni unieważnia nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych wcelu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obreb Wszembórz, gm. Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz Gminy Nekla

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2022 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanym postanowieniu

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanym postanowieniu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Goniczkach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że dnia 31 stycznia 2022 roku został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko:
1. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, ul. Kaliska 2 a, 62-300 Września.
2. Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku pierwszego przetaragu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 19 stycznia 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w wysokości 8540/808932 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.