Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zaproszenie do złożenia oferty

polegające na wykonaniu prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gmin: Nekla i Września.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2024 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166 o powierzchni 0,2214 ha, 375/167 o powierzchni 0,0326 ha, dla których Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8 oraz 139/100 o powierzchni 1,0566 ha, 139/101 o powierzchni 0,0743 ha, dla których Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029501/5

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego, położonej w obrębie Września, oznaczonej geodezyjnie nr działki 1271/13, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Polska – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego – Wstępne ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego OJ S 111/2024 10/06/2024

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

że dnia 28 maja 2024 r. zostały ogłoszone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 139/102, 139/104, 139/105, 139/118

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, oznaczonych jako działki 139/102, 139/104, 139/105, 139/118

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Goniczki, w gminie Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 61/1.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych - dot. dz. nr 15 Spławie, gm. Kołaczkowo

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych - dot. dz. nr 81 Grądy Dolne

Obwieszczenie

o wydanej decyzji

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Goniczki, w gminie Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/5.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Goniczki, w gminie Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/6.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 124/10 i 124/19.

Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Tarnowa.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego, położonej w obrębie Orzechowo, oznaczonej geodezyjnie nr działki 545/21, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza KONKURS NA STANOWISKO dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w granicach administracyjnych Gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

informuje o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 84, 283 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 67, 20/5, 75 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 65, 20/5 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 39/1, 20/5 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 43, 44/2 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 52, 44-2, 55 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 782/2, 49 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 189, 180, 309, 308 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 171, 153, 180, 301 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 175, 180, 172-3, 276, 277 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 65, 59, 153 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 66-1, 66-6, 153 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 53, 153, 54/2 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 618-3, 618-4, 500, 625 Grądy Dolne, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 714-1, 729 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 164, 163, 165, 173-2 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

do stawienia się w celu ustalenia granic - dot. dz. 247, 248, 173/2 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 9 kwietnia 2024 r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych jako działki nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Przepis ten nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 25 marca 2024 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166 o powierzchni 0,2214 ha, 375/167 o powierzchni 0,0326 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8 oraz 139/100 o powierzchni 1,0566 ha, 139/101 o powierzchni 0,0743 ha, dla których Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029501/5

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie nr 139/102, nr 139/104, nr 139/105, nr 139/118

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 339, położonej w obrębie Nekla, przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania (darowizny)

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zawiadomienie

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 54 Ciemierów, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 556 Lisewo, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 149 Grądy Dolne, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 139 Grądy Dolne, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 365 Grądy Dolne, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 371 Ruda Komorska, gm. Pyzdry

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania, położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie nr 375/111

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 382 Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 282 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 285 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 286 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 298 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 304 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 3694, przeznaczonej do oddania w najem

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz.212/1 Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 282 Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 30 Białobrzeg, gm. Pyzdry oraz dz. 110 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 440 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 99 Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 98 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 54 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 48 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 383 Walga, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 110 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia:
1. przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wyznaczenia punktów granicznych
3. wznowienia znaków granicznych do sporządzenia mapy do celów projektowych - dot. dz. 101 Zapowiednia, gm. Pyzdry

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:
1. Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, ul. Witkowska 1, 62-300 Września,
2. Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do niedopłatnego przekazania (darowizny), położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie nr 1268/4, 3808/15, 929/29, 929/3, 929/10.

Zarząd Powiatu informuje

że dnia 18 stycznia 2024 r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych jako działki nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Wrzesiński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 105 o powierzchni 3,5848 ha, nr 127 o pow. 0,2900 ha, nr 135/2 o pow. 135/2 położone w obrębie Budziłowo, gmina Kołaczkowo.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.