Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia i komunikaty

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że dniu 28.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wybór jednostek do świadczenia usług w zakresie ZADANIA nr 1 – usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na parkingu strzeżonym całodobowo przez 7 dni w tygodniu na podstawie dyspozycji uprawnionych organów na terenie powiatu wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 9.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania złoża kruszywa naturalnego na cz. dz. nr 24 obręb Rudki gm. Miłosław w kat. C1)”. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński informuje, że dniu 18.11.2016 r. na wniosek Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGROPOL Sp. z o.o. w Sokołowie ul. Szlachecka 26, Sokołowo 62-300 Września, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński informuje, że dniu 18.11.2016 r. na wniosek IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński informuje, że dniu 15.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK Sp. z o. o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, reprezentowanej przez Pana Marka Kubiaka w następującym zakresie: Szczególnego korzystania z wód – wprowadzania do wód lub do ziemi wód z przelewu awaryjnego zbiornika retencyjno-infiltrującego na wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, parking), dachów hal i budynków biurowych, technicznych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, oraz wykonania urządzeń wodnych:

  1. rowu infiltracyjno-odpływowego na działce nr 11/12 obręb Chocicza Mała, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: szerokość 1,20 m, głębokość średnia 0,70 m, długość  42 m,
  2. wylotu skarpowego o średnicy ø 200 mm na działce o nr ewid. 11/11 obręb Chocicza Mała.

Starosta wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 9.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 62-306 Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 41 w następującym zakresie: Szczególnego korzystania z wód – poboru wód podziemnych  z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu wiejskiego w Kołaczkowie, powiat Września Zadanie będzie realizowane z ujęcia składającego się z 2 studni ujmujących wody trzeciorzędowego (miocen) poziomu wodonośnego,  zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjne 124/7, oraz urządzenie pomiarowe: wodomierze w stacji hydroforowej

Starosta wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustanawiającej strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla trzeciorzędowego ujęcia wody (2 studnie) w m. Kołaczkowo zlokalizowanego na działkach o nr ewid: - dla studni nr 1 działka nr 124/7 o pow. 0,24ha - dla studni nr 2 działka nr 124/25 o pow. 0,042ha

Starosta Wrzesiński zaprasza

do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy we Wrześni, na kadencję 2017-2021.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński informuje

że dniu 04.11.2016 r. na wniosek Pana Marcina Zys zam. ul. Nekielska 14, 63-000 Środa Wlkp. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński informuje

że dniu 18.10.2016 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla KARLIK Elektrotechnik Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla

Starosta Wrzesiński informuje

Starostw Wrzesiński informuje, że dniu 18.11.2016 r. na wniosek pana Grzegorza Kaźmierskiego zam. 62-306 Kołaczkowo, ul. Krakowska 12. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie: Wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości 98,0 m oraz szczególnego korzystania z wód – poboru wód podziemnych z ujęcia wód w m. Kołaczkowo nr dz. 80 pow. wrzesiński,

 

Starosta Wrzesiński informuje

że dniu 04.11.2016 r. na wniosek Pana Marcina Zys zam. ul. Nekielska 14, 63-000 Środa Wlkp. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński informuje

że dniu 19.10.2016 r. na wniosek Gonvarri Polska Sp. z o. o. ul. Działkowców 13, 62-300 Września zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński informuje

że dniu 11.10.2016 r. na wniosek Pana Idziego Kubiaka zam. ul. Konopnickiej 13, 62-330 Nekla zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem kompletnego projektu aranżacji zieleni dla zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zapraszamy do składania ofert.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 października 2016 roku, na okres 21 dni, wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem budynku magazynowego, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bierzglinku

Zaproszenie do składania ofret

W związku z planowanym wykonaniem studium wykonalności do projektu związanego z rozwojem elektronicznych usług publicznych pn.: „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla TYPOGRAF Zbigniew Karcz Grzegorz Orwat Spółka Jawna ul. Koszarowa 18 62-300 Września

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu następujących dokumentów:
1.Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na obszarze gmin Pyzdry (zwanych dalej w skrócie UPUL) na okres 60 dni, tj. od 16 września 2016 r do 16 listopada 2016 r.
2.Prognozę oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) projektów UPUL dla lasów położonych w gminie Pyzdry na okres 21 dni, tj. od 16 września 2016 r. do 7 października 2016 r.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu że w dniu 29.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla DOMBUD PLUS S.C. Przemysław Opieliński, Leszek Opieliński, Jan Nowak, Monika Grzegorek z siedzibą Psary Małe, ul. Budowlana 4, 62-300 Września.

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

Starosta Wrzesiński informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 99/1, położoną w Przyborkach, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1F/00006095/8

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja Centrum Oświatowego w celu realizacji I etapu projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach Poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego WRPO 2014 – 2020 zapraszamy do składania ofert

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja sygn. WBŚ.6222.1.2016 -pozwolenie zintegrowane dla Volkswagen Poznań Sp. z o. o., ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań na prowadzenie instalacji do wytwarzania energii i paliw: spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanych na terenie Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – Zakład Września Oddział w Białężycach Białężyce 100, 62-300 Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25, 62-300 Września

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej we Wrześni

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 28.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Everest Development 2 Spółka z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Stary Rynek 87, 61-733 Poznań, reprezentowaną przez Pana Sebastiana Nowakowskiego – ul. Juliusza Słowackiego 31/33 m.9, 60-824 Poznań

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 28.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Everest Development 2 Spółka z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Stary Rynek 87, 61-733 Poznań, reprezentowaną przez Pana Sebastiana Nowakowskiego – ul. Juliusza Słowackiego 31/33 m.9, 60-824 Poznań

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 28.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Biura Handlowego Lapil Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław, reprezentowaną przez Pana Marcina Kijewskiego ul. Podgórna 3, 66-620 GUBIN w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 01.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwo Rolno- Hodowlane Rajmund Gąsiorek ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 24.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 23.06.2016 r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Małgorzata Staniak Stępocin 23A, 62-330 Nekla zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla FX Energy Poland Sp z o.o. ul. Prosta 70, 00-938 Warszawa, działającej poprzez pełnomocnika Pana Stanisława Fabera – Biuro Projektów BSB Faber & Faber ul. Moniuszki 16 , 65-409 Zielona Góra w następującym zakresie

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zapraszamy do składania ofert na „Opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z ich wizualizacją w nowym budynku B01 Centrum Treningowego w Grzymysławicach”

Starostwo Powiatowe we Wrześni Informuje

Bezpieczne żniwa - apel do rolników

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 01.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., 62-300 Września, ul. Miłosławska 8 w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 17.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Danuta Krall – Ludwiczak i Marek Ludwiczak w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że na wniosek Pana Michała Eitnera ul. Starczanowska 11 62-330 Nekla, w dniu 06.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji istniejącego urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 202/5 i 202/6 obręb Gierłatowo.

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzednicze - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym zakupem zestawu komputerowego, oprogramowania
i zasilacza UPS, zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 10.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Box2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Pawła II 14, 62-300 Września w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 08.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września,
ul. Ratuszowa 1 62-300 Września, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września w następującym zakresie

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej we Wrześni

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 08.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru Fortuna sp. z o.o., ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 02.06.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla Poznańska Palarnia Kawy „ASTRA” Sp. z o.o., ul. Garbary 114, 61-757 Poznań w następującym zakresie

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym zadaniem pn.: „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Studium wykonalności” do zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 19.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB.6341.50.2012 z dnia 20.12.2012 r. udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo na szczególne korzystanie z wód, w następującym zakresie

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym zakupem (dostarczeniem i wdrożeniem) systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zintegrowanej bazie dla części opisowej i graficznej, zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 19.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Park Wiatrowy 12 Sp. z o.o. ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań w następującym zakresie

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Studium wykonalności” do zadania pn.  „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim
” zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem kompletnego projektu aranżacji zieleni dla zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 06.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gmina Kołaczkowo ul. Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej – ul. Polna na odcinku 1 o długości 993,66 m i odcinku 2 o długości 780 m, w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

w dniu 22.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Leszka Stachowiaka Starczanowo 45, 62-330 Nekla, w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 12.05.2016 r. na wniosek Pana Marcina Magdziarka, reprezentującego Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 25.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-63/10 z dnia 16.09.2010 r. dla URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno w następującym zakresie

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym zadaniem: wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego dla zadania pod nazwą "Budowa centrum treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 29.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gmina Kołaczkowo ul. Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 13.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 18.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1 62-300 Września.

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje

osoby na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Kultury w ramach umowy na czas zastępstwa

Starosta Wrześiński Informuje

że w dniu 14.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gmina Kołaczkowo ul. Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

O przystąpieniu do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych  i wspólnot gruntowych położonych na obszarze gmin Pyzdry (zwanego dalej w skrócie UPUL) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) projektów UPUL

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości został wybrany: Pan ARTUR RADZIEMSKI

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

o unieważnieniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Naczelnika Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Starosta Wrześiński Informuje

że w dniu 21.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1 62-300 Września. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wrześnicy wraz kładkami dla pieszych w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”

Starosta Wrześiński Informuje

że w dniu 04.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa1 62-300 Września. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wrześnicy wraz kładkami dla pieszych w ramach projektu „ Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 13.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla KAS-BOKS Sp. z o.o. Zieliniec 77, 62-306 Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński Informuje

że na wniosek z dnia 23.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jarosława Ignasiaka ul. Słoneczna 2, 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 21.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gmina Kołaczkowo ul. Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości,

że dnia 13 kwietnia 2016 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 16.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 16.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej w Bierzglinku:

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o zmianie terminu V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 375/53 o powierzchni 0,0726 ha,

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 14.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego przez firmę URBIS Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Bierzglinku:

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 25.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla KARLIK ELEKTROTECHNIK Spółka z o. o. ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla.

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Naczelnika Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości,

że dnia 15 marca 2016 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Starosta Wrzesiński Informuje

w dniu 08.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Andrzeja Krzyżaniaka na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu z funkcją stawu rybnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi w celu regulacji stosunków wodnych w gruncie i rekreacji na działce o nr ewid. 30/2 obręb Spławie.

Starosta Wrzesiński Informuje

w dniu 05.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB.6341.65.2015 z dnia 30.11.2015 r. dla Pana Pawła Michalak na wykonanie urządzenia wodnego- ziemnego stawu z funkcją stawu rybnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi w celu regulacji stosunków wodnych w gruncie i rekreacji na działce o nr ewid. 78 i 94 obręb Spławie w zakresie zmiany

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym we Wrześni został wybrany Pan Michał Tarnas.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 09.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jana Niepoń - GBPBP PROJPRZEM S.A ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 44-101 Gliwice, reprezentującego GESTAMP POLSKA sp. z o. o ul. Działkowców 12 62-300 Września oraz GONVARRI POLSKA sp. z o. o ul. Działkowców 13, 62-300 Września w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.18.2015 z dnia 13.03.2015 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GESTAMP POLSKA sp. z o.o jako zakładu głównego.

Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wybór jednostek do świadczenia usług w zakresie usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym całodobowo przez 7 dni w tygodniu na terenie powiatu wrzesińskiego.

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 25.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Box2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Pawła II 14, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 22.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Marketingowo-Usługowej FOX Szymon Lisowski w następującym zakresie:

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 30.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowane przez Pana Wojciecha Wojciechowskiego AEKOM Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 99/1, położoną w Przyborkach, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1F/00006095/8, o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński Informuje

że w dniu 20.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Kompleksowej Automatyzacji MERAMONT WRZEŚNIA S.A.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Studium wykonalności” do projektu pn.  „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”, zapraszamy do składania ofert.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla FOR LINK Sp. z o.o. ul. Krótka 4, 62-306 Kołaczkowo

Zaproszenie do składania ofert

Powiat wrzesiński zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie „Analizy ekonomicznej projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” ” oraz „ Studium wykonalności” do projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa we Wrześni

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym zadaniem pn.: „Opracowanie dokumentacji „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”” zapraszamy do składania ofert.

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geolog Powiatowy

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru Fortuna sp. z o. o ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 29.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Pyzdrach prowadzący Warsztaty Terapii Zajęciowych Ruda Komorska 1, 62-310 Pyzdry

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 12.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla z siedzibą ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 22.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Everest Development 2 Spółka z o. o. z siedzibą ul. Stary Rynek 87, 61-733 Poznań.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 30.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Analizy ekonomicznej projektu pn.  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” ”  oraz „ Studium wykonalności” do projektu pn.  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zapraszamy do składania ofert cenowych.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie pn.  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzania nowo powstałą oraz zmodernizowaną w ramach w/w projektu infrastrukturą”,  zapraszamy do składania ofert cenowych.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.