Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zawiadomienie

o czynnościach przejęcia granic nieruchomości gruntowej podlegającej podziałowi - dot. dz. nr 123, 178, 186, 183, 185, 138/1 Zapowiednia, gmina Pyzdry

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Budziłowie, gmina Kołaczkowo, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 105, 127 i 135/2.

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Wrzesiński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 146 o powierzchni 3,5848 ha, położonej w Mikuszewie, gmina Miłosław.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101

Zawiadomienie

czynnościach podjętych w celu:

1.ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2.wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3.stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację - dot. dz. nr 205 Ciemierów Kolonia, gm. Pyzdry

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 30 października 2023 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Walga, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 65/6 o powierzchni 0,1402 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00055307/0

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dot. dz. nr 830 Wrąbczynek

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Ogłoszenie

o naborze wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU

ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Walga, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 65/6 o powierzchni 0,1402 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00055307/0.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Postanowienie

o zezwoleniu na złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zawiadomienie

o wyznaczeniu punktów granicznych

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - dot. dz. nr 193 Zapowiednia, 62-310 Pyzdry

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie.

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 25 września 2023 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Ruda Komorska, prowadzonego pod znakiem sprawy NG.6821.8.1.2019.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25, 62-300 Września

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 18 września 2023 roku został ogłoszony I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Walga, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 65/6

Starosta Wrzesiński ogłasza

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do sprzedawanej nieruchomości, położonej w obrębie Walga, w gminie Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 65/6

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwraca się z prośbą o przedłożenie propozycji cenowych

następujących zadań: Usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na parkingu strzeżonym całodobowo przez 7 dni w tygodniu na podstawie dyspozycji uprawnionych organów na terenie powiatu wrzesińskiego.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Budziłowie, gmina Kołaczkowo, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 105, 127 i 135/2.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 375/170, 139/103, 139/122, 139/127.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Miłosław, w obrębie Mikuszewo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 146.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Starosta Wrzesiński ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Mystki, oznaczonych geodezyjnie nr 5, 8, 68, 69, 71, 73, 212 oraz nr 112 przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Informacja

dot. strony internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ gdzie publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Walga, w gminie Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie nr 65/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I SPORTU

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie Węgierki, oznaczonych geodezyjnie nr 362/4 (część) i nr 362/5, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:
1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację - dot. dz. nr 154 Pietrzyków Kolonia, gm. Pyzdry

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:
1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację - dot. dz. nr 228 Ksawerów, gm. Pyzdry

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Kołaczkowie, oznaczonej nr geodezyjnym 153/45

Starosta Wrzesiński informuje

o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2023 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Postanowienie

Sądu Rejonowego we Wrześni Wydziału I Cywilnego 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mikuszewie, gmina Miłosław, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 146

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I SPORTU

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE EDUKACJI W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 12 maja 2023 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8 tj. Bierzglinek dz. 139/88 i 139/97, Bierzglinek dz. 139/89 i 139/98

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 3694, przeznaczonej do oddania w najem

Starosta Wrzesiński ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 18 maja 2023 roku został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Ogłoszenie o naborze specjalistów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni informuje o naborze do składu orzekającego

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński informuje

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2023 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Bierzglinku, oznaczonej geodezyjnie nr 183/3 przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Przyborki, w gminie Września, oznaczoną geodezyjnie nr 125/1 o pow. 0,0160 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Przyborki, w gminie Września, oznaczoną geodezyjnie nr 124/1 o pow. 0,0156 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2023 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8 tj. Bierzglinek dz. 375/168, 375/169, 375/171.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 139/88, 139/97 i nr 139/89, 139/98

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 4 kwietnia 2023 r. zostały ogłoszone II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 139/88, 139/97 i nr 139/89, 139/98

Obwieszczenie

Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

w dniu 24.03.2023 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-II1.7821.8.2016.4) uchylająca w części decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z 18.05.2016 r. (znak: WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 9 marca 2023 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8 tj. Bierzglinek dz. 139/88, dz. 139/89, dz. 139/97, dz. 139/98

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 9 marca 2023 roku został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 3694, przeznaczonej do oddania w najem

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Pyzdry, w obrębie Grądy Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 643/1 o pow. 0,0074 ha

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Węgierki, oznaczonej geodezyjnie nr 368/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 125/1 o pow. 0,0160 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 124/1 o pow. 0,0156 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 31 stycznia 2023 r. zostały ogłoszone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 139/88, 139/97 i nr 139/89, 139/98

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 31 stycznia 2023 r. zostały ogłoszone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 375/168, 375/169, 375/171

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, oznaczonej jako działki o nr 139/88, 139/87, 139/89, 139/88

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, oznaczonej jako działki o nr 375/168, 375/169, 375/171

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny)

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Grądy Dolne, gmina Pyzdry, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 643/1 o pow. 0,0074 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Targowej Górce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 30 października 2023 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Walga, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 65/6 o powierzchni 0,1402 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00055307/0

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.