Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W REFERACIE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat, umowa na czas zastępstwa
 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie geodezyjne i inne pokrewne) lub
 2. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( j.w.),
 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowana opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane uprawnienia w dziedzinie geodezji zakres nr 1 i 2 oraz,
 2. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 3. mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomiarów terenowych, w tym
  z wykorzystaniem metod GNSS oraz kompletowaniu dokumentacji technicznej,
 4. znajomość oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa,
 5. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 6. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

 

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. sporządzanie dokumentów obliczania opłaty dla przygotowywanych i poświadczanych w wydziale dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
 3. wprowadzanie w systemie GEO-INFO zasięgów zgłoszonych robót,
 4. przygotowywanie licencji na wykorzystywanie udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku podinspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
  na stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie-Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej ” do dnia 31 lipca 2018 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata
  na w/w stanowisko urzędnicze,
 3. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2018-07-16 13:30
 • zmodyfikował: Łukasz Jakubowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 13:31

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-07-16 13:31 przez Łukasz Jakubowski
 • zmieniono 2018-07-16 13:31 przez Łukasz Jakubowski

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.