Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                                              Września, dnia 01 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Sokołowie, gmina Września, oznaczoną geodezyjnie działką nr 435/1 o pow. 0,0644 ha,  nabytą na własność z mocy prawa przez Gminę Września na podstawie decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 304/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej. (prowadzone pod nr sprawy NG.683.46.2019)

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Stosownie do art. 12 ust. 4f wyżej wymienionej ustawy odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

            Postępowanie wyjaśniające wykazało, iż właściciel nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone po nim postępowanie spadkowe. Zaistniała zatem sytuacja opisana w art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Ponadto na podstawie art. 36 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego, w postaci m.in. operatu szacunkowego, wydłuża się termin załatwienia postępowania do dnia 31 grudnia 2019 r.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 01 sierpnia 2019 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie Powiatu Wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl.

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Rafał Pawlaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 14:52
 • zmodyfikował: Rafał Pawlaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 14:55

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-08-01 14:52 przez Rafał Pawlaczyk
 • zmieniono 2019-08-01 14:55 przez Rafał Pawlaczyk

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.