Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.

Określenie stanowiska: 
Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
2) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),
3) 2-letni staż  pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dobra organizacja pracy,
4) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
5) wysoka kultura osobista,
6) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
7) opanowanie w sytuacjach stresowych,
8) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 31 marca 2023r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, 
2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.


        Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz


Września, 22 luty 2023 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2023-02-22 14:30

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2023-02-22 14:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.