Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR

W WYDZIALE BUDOWNICTWA, ŚRODOWISKA I ROLNICTWA


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska:

podinspektor, wymiar czasu pracy –  1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo,

 2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,

 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

 2. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,

 6. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

 7. wysoka kultura osobista.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. merytoryczna ocena dokumentów stanowiących podstawę do wydania następujących decyzji administracyjnych:

  • pozwoleniu na budowę,

  • zatwierdzenia projektu budowlanego,

  • pozwolenia na rozbiórkę,

  • zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych,

  • przenoszących pozwolenia na budowę,

  • zezwalających na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych,

  • sprzeciwu do zgłoszeń,

 2. merytoryczna ocena zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania,

 3. bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw, udzielanie informacji
  i wyjaśnień.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku podinspektora,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa” do dnia 19 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.)”,

 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Starosta Wrzesiński
/-/ Dionizy Jaśniewicz


Września, dnia 24 września 2015 r.

 

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-09-24 14:58
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-24 14:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.