Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiat Wrzesiński ogłasza

Ogłoszenie o przetargu publicznym
na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiat Wrzesiński z siedzibą, 62-300 Września, ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 00, fax. 61 640 20 50, e-mail: referat.gospodarczy@wrzesnia.powiat.pl

2.  Przedmiot przetargu: Samochód osobowy, Marka: Volkswagen, Model pojazdu: Passat Sedan,Nr rejestracyjny: PWR GK10, Rok produkcji: 2008, Nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ8P110801, Kolor powłoki lakieru: szary metalik, Rodzaj silnika: diesel, pojemność silnika: 1968cm3, Moc silnika: 103 kW, Przebieg: 297408 km na dzień 15.10.2015r., Data pierwszej rejestracji: 08.05.2009.

3. Wyposażenie: klimatyzacja dwustrefowa, odtwarzacz CD z systemem nawigacji, tkanina siedzeń skóra alcantara, podgrzewane fotele przednie, 4 x elektryczne szyby, elektryczne lusterka, podgrzewane lusterka, centralny zamek, przednie światła przeciwmgielne, poduszki powietrzne przednie, kurtyny powietrzne boczne, podłokietnik x 2, tempomat, tylna roleta przeciwsłoneczna na szybę automatyczna, w drzwiach tylnych rolety przeciwsłoneczne, obręcze kół ze stopów lekkich, lakier metalizowany

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 03.11.2015r. do godz. 10:00. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. Starostwo Powiatowe we Wrześni, 62-300 Września, ul. Chopina 10 Biuro Obsługi Interesanta lub ze strony internetowej: www.bip.wrzesnia.powiat.pl.

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100) . Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiedni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zarachowana na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

5.  Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer PESEL i NIP oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę ofertową i warunki jej zapłaty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 03.11.2015r. do godz. 9:30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni w zaklejonej kopercie z napisem, „Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego Powiatu Wrzesińskiego, nie otwierać przed dniem 03.11.2015r. do godz. 10:00.”

Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 03.11.2015r. o godz. 10:00 (wtorek) w pokoju nr 112 I piętro, w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny w formie aukcji (licytacji) dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 250,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

6. Cena wywoławcza – 25.000,00 zł brutto (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100 brutto).

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód.

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego przy ul. Chopina 10 62-300 Września w dni 20.10.2015 od godz. 9:00 do 11:00 oraz 27.10.2015 od godz. 9:00 do 11:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 640 44 00, e-mail: referat.gospodarczy@wrzesnia.powiat.pl.

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 1. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, tj. oferty z najwyższą oferowaną ceną,
 2. wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia, transport pojazdu kupujący organizuje we własnym zakresie i na koszt własny,
 3. pojazd stanie się własnością kupującego nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

9. Inne informacje:

 1. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu,
 2. Powiat Wrzesiński zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji,
 3. Powiat Wrzesiński nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

drukuj (Powiat Wrzesiński ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-10-15 10:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 10:26

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-10-15 10:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 10:48

Galeria

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.