Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie pn.  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzania nowo powstałą oraz zmodernizowaną w ramach w/w projektu infrastrukturą”,  zapraszamy do składania ofert cenowych.

            W/w projekt 23 czerwca 2015  r. Uchwałą Nr 660/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego został wpisany na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Orientacyjny koszt całkowity projektu to 76 995 000,00 zł, a maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

            Informacje niezbędne do oszacowania wartości zamówienia:

I. Zamawiający:

Powiat wrzesiński, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel. 61 640 45 08, e-mail: inwestycje@wrzesnia.powiat.pl

II. Opis projektu:

Projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”  polega na kompleksowej rozbudowie oraz wyposażeniu w sprzęt Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Projekt składa się z następujących elementów:

 1. Budowa Centrum Treningowego w Grzymysławicach (obszar Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej), w którym zlokalizujemy pracownie związane z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym głównie dla branży samochodowej. Centrum Treningowe służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, dokształcania osób młodocianych i kształcenia ustawicznego osób dorosłych w zawodach m.in. powiązanych  z branżą motoryzacyjną. Centrum Treningowe będzie składać się z około 50 pomieszczeń (na powierzchni ok. 5,5 tys m²) zarówno szkoleniowych, biurowych jak i socjalnych. Osoby szkolące będą mogły korzystać z wyposażonych w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt m.in. następujących pracowni: komory robotów, sale szkoleniowe robotów, badań nieinwazyjnych, technik spawania, kontrolerów wizualnych, technik połączeń śrubowych, CAD/CAM, laboratoriów technik połączeń, zgrzewania oporowego, zgrzewania kołków, SPS, technik napędowych, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i systemów wizyjnych, pracowni diagnostyki samochodowej, obróbki skrawaniem CNC, przetwórstwa z tworzyw sztucznych, technologicznej (blacharnia, montaż, obróbka ręczna, obróbka powierzchni lakierniczej). Ponadto w Centrum Treningowym znajdą się sale konferencyjne, sale do nauki języków obcych, szkoleń w zakresie IT, zaplecze socjalne, magazyny, jadalnia. Dodatkowo projekt obejmuje zagospodarowanie terenu dookoła (miejsca parkingowe, tereny zieleni).
 2. Modernizacja Centrum Oświatowego tj.

a) modernizacja istniejących pracowni przy PCEZ ul. Wojska Polskiego 1 (istniejących pracowni / warsztatów dotychczas funkcjonujących przy PCEZ)  i ich doposażenie.  Powierzchnia użytkowa budynku 2 126 m2.  Remont obejmuje ok. 40 pomieszczeń. W obiekcie znajdą się takie pracowanie jak: pracowania obróbki cieplnej, plastycznej i ręcznej, pracowania systemów CAD/CAM, pracownia automatyki i AGD z zapleczem, pracownia obrabiarek ogólnego przeznaczenia, pracownia montażu i obróbki ręcznej, pracowania obrabiarek konwencjonalnych – tokarki, pracownia obrabiarek konwencjonalnych - frezarki,  pracownia CNC, pracownia mechatroniczna (pneumatyka, hydraulika), pracownia montażu elektrycznego, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia programowania systemów mechatronicznych, pracownia maszynoznawstwa ogólnego, pracownia spożywcza. Ponadto w obiekcie znajdą się sale dydaktyczne, biblioteka, magazyny,  pracownia językowa, pomieszczenia biurowe, szatnie, jadalnia i toalety. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu dookoła budynku.

b) modernizacja bazy pobytowej (bursy przy ul. Słowackiego 11 i internatu przy ul. Gnieźnieńskiej 29). Baza o powierzchni około 2713 m² zapewni miejsca noclegowe dla ok. 100 osób  (uczestników szkoleń i kadry szkoleniowej).

 • Budynek bursy to obiekt trzykondygnacyjny  o powierzchni użytkowej 923,13 m2 . Projekt obejmuje gruntowną przebudowę układu wewnątrz budynku, w którym docelowo mają znaleźć się: pokoje dwuosobowe wyposażone w węzły sanitarne (łącznie ok. 40 miejsc noclegowych), zaplecze kuchenne dla ok. 40 os.,  sala konferencyjno-szkoleniowa dla ok. 35-40 os., sala konferencyjno-szkoleniowa dla ok. 15-20 os.,  pomieszczenia biurowe, techniczne i magazynowe, recepcja, windy, toalety. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu (drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, zjazdy),
 • Budynek internatu to obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1790,06 m2. Inwestycja  polegać będzie na gruntownej przebudowie układu wewnątrz budynku, w którym docelowo mają znaleźć się: pokoje jedno i dwuosobowe wyposażone w węzły sanitarne (łącznie miejsca noclegowe dla ok. 70 os.), stołówka na ok. 70 osób, kuchnia, duża sala konferencyjno-szkoleniowa z możliwością podziału na dwie mniejsze, mała sala konferencyjno-szkoleniowa, magazyny, szatnie, toalety, recepcja, winda. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu (drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, zjazdy).

c) budowa zaplecza dydaktyczno –sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1. Powierzchnia zabudowy 2168 m2, powierzchnia użytkowa ok. 1500 m² o charakterze auli z zapleczem sanitarno –magazynowym, powierzchnia główna ma stanowić salę audiowizualną z przeznaczeniem pod konferencje, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne. Jednocześnie obiekt będzie mógł pełnić funkcję pod cele sportowe.  W budynku planowana jest: aula o wymiarach max 20x40 m, dzielona na trzy części, dwie sale do ćwiczeń, pomieszczenie dydaktyczne,  widownia na ok. 900 miejsc siedzących,  magazyn sprzętu sportowego, 4 szatnie, zespoły sanitarne, pokój dla instruktorów.  Inwestycja obejmuje także budowę parkingu na ok. 14 miejsc oraz zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni ok. 270 m2.

 

III. Dane o projekcie:

Nazwa projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Nazwa programu:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Nazwa działania: Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Nazwa poddziałania:  Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu:   czerwiec 2015 r. – grudzień 2018 r.

Szacowane wydatki projektu:  76 995 000,00 zł

Źródła finansowania:  95% EFRR, 5% wkład własny 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotowa analiza prawna powinna przedstawiać propozycje kilku wariantów realizacji projektu,  zarówno przy założeniu braku występowania pomocy publicznej, jak również z pomocą (ale przy intensywności wykraczającej poza progi dopuszczalne dla regionalnej pomocy inwestycyjnej).  Zaproponowane warianty powinny uwzględniać również odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób  na występowanie mechanizmów pomocy publicznej w projekcie wpływają różne sposoby realizacji inwestycji i zarządzania powstałą oraz zmodernizowaną w ramach projektu infrastrukturą (analizując m.in. takie możliwości, jak: a) występowanie operatora zewnętrznego, b) partnerstwo publiczno-prywatne, c)  zarządzanie infrastrukturą objętą projektem przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, d) powołanie przez powiat spółki, oraz min. 3 dodatkowe warianty zaproponowane przez Wykonawcę). Wartość złożonej oferty powinna uwzględniać udział w jednym spotkaniu u Zamawiającego lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Ostatecznym celem analizy będącej przedmiotem zamówienia jest zdefiniowanie takiej koncepcji realizacji projektu, która jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym z punktu widzenia jego Beneficjenta.

Wyniki przedmiotowej analizy zostaną wykorzystane na kolejnym etapie przygotowania realizacji projektu, tj. do opracowania szczegółowej analizy finansowo - ekonomicznej, a następnie Studium wykonalności projektu.

V. Przewidywany termin zlecenia wykonania  przedmiotu zamówienia:  grudzień 2015 r.  Przewidywany termin wykonania usługi: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

VI. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:  maj 2016 r.

VII. Informacje dodatkowe.

Projektem komplementarnym do wyżej opisanego projektu infrastrukturalnego jest projekt miękki, realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 8 Edukacja,  Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. Jednocześnie w nowopowstałych i zmodernizowanych obiektach realizowane będą projekty szkoleniowe w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych. Przewidywana łączna wartość szkoleń realizowanych w w/w obiektach w ramach EFS w trybie konkursowym w perspektywie 6-letniej to ok. 12 mln zł.  Ponadto w obiektach objętych projektem realizowane będą zadania własne Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,  finansowane z subwencji oświatowej ( kształcenie praktyczne uczniów technikum oraz doskonalenie zawodowe pracowników młodocianych (zasadnicza szkoła zawodowa)), a także kształcenie ustawiczne (szkolenia odpłatne organizowane np. przez PCEZ lub operatora zewnętrznego infrastruktury objętej projektem/ ewentualny wynajem powierzchni/pracowni  zainteresowanym firmom w celach szkoleń pracowników).  Również miejsca noclegowe w bursie oraz w internacie, a także sale konferencyjne zarówno w bazie noclegowej, jak i w sali dydaktyczno-sportowej udostępniane będą odpłatnie (rozważany możliwy wariant).

Aktualnie Powiat Wrzesiński jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa Centrum Treningowego będzie gotowa do końca grudnia 2015 r. , a pozostałych obiektów do końca marca 2016 r.  Jednocześnie w IV kwartale b.r. Powiat Wrzesiński planuje przystąpić do realizacji  analizy ekonomicznej  oraz  studium wykonalności projektu.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz posiadającymi wymagane doświadczenie.

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że przygotował należycie dokumentację notyfikacyjną  oraz przeprowadził postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską dla min. 3 projektów (w tym min.1 infrastrukturalny) dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że brał udział w tworzeniu min. 1 programu operacyjnego na szczeblu centralnym bądź regionalnym, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020.

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą,  która przygotowała dokumentację notyfikacyjną  oraz przeprowadziła postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską dla min. 3 projektów (w tym min. 1 infrastrukturalny) dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020, oraz  brała udział w tworzeniu min. 1 programu operacyjnego na szczeblu centralnym bądź regionalnym, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy pomocy osoby wymienionej w wykazie.

2. Akceptacja warunków niniejszego postępowania, w tym akceptacja warunków Umowy (Wzór umowy – Załącznik nr 2).

IX. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w punkcie VIII.1.a niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz co najmniej 3 przygotowanych  dokumentacji notyfikacyjnych oraz przeprowadzonych postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, dla projektów ( w tym min. 1 infrastrukturalny) dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020, wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie należycie  każdej z w/w wymaganych usług  (np. listy referencyjne).

Ponadto,  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz min. 1 programu operacyjnego na szczeblu centralnym bądź regionalnym, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020, w tworzeniu którego brał udział, wraz z dowodem potwierdzającym jego udział w tworzeniu wskazanego w w/w wykazie dokumentu (np. list referencyjny).

Wyżej opisany wykaz należy przedłożyć zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku (Załącznik nr 3).

b) w celu wykazania spełnienia  warunku opisanego w punkcie VIII. 1. b niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz osób, dotyczący min. 1 osoby, która przygotowała dokumentację notyfikacyjną oraz przeprowadziła postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską dla min. 3 projektów ( w tym min. 1 infrastrukturalny ) dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020, oraz  brała udział w tworzeniu min. 1 programu operacyjnego na szczeblu centralnym bądź regionalnym, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 lub 2014-2020. Wykaz ten należy przedłożyć zgodnie z wzorem tabeli przedstawionej w załączeniu (Załącznik nr 4). Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy pomocy osoby  wymienionej w wykazie.

c) w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne Oświadczenie (Załącznik nr 5)

X.  Termin i sposób złożenia oferty cenowej:

Wypełniony Formularz ofertowy, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać do dnia  04.12.2015 r. do godz. 15.00, na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, ul. Chopina 10, 62-300 Września, z dopiskiem: „Formularz ofertowy na wykonanie usługi  polegającej na opracowaniu „Analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie pn.  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzania nowo powstałą oraz zmodernizowaną w ramach w/w projektu infrastrukturą”. Dopuszcza się złożenie w w/w terminie formularza ofertowego drogą elektroniczną, przesyłając skan na adres e-mail: inwestycje@wrzesnia.powiat.pl, z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginału w wersji papierowej pocztą tradycyjną, w terminie 5 dniu od upływu terminu składania ofert.

XI. Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XII.  Pozostałe informacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania bez wybrania oferty, jak również do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.

XIII. Termin związania ofertą  wynosi 60 dni. 

XIV. W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela – Pani Magdalena Niechcielska pod numerem telefonu (61)  640 45 08  lub adresem e-mail: inwestycje@wrzesnia.powiat.pl

drukuj (Zaproszenie do składania ofert)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Grzegorz Stangreciak
  data publikacji: 2015-11-27 15:04

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Grzegorz Stangreciak
  data publikacji: 2015-11-27 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.