Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

NG.683.48.2015                                                                    Września, dnia 10 grudnia 2015 r.

 

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art.113 ust. 6, art. 118 a ust. 2 i 3, art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), a także art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 527/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz postanowieniem Starosty Wrzesińskiego WB.6740.497.2014 z dnia 30 września 2015 r.

 

po rozpatrzeniu

z urzędu sprawy o ustalenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Pyzdry- własności nieruchomości położonej w obrębie Pyzdry, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 574/1 o pow. 0,0114 ha

Starosta Wrzesiński orzeka:

 1. Ustala się odszkodowanie za nieruchomość położoną w Pyzdrach, gmina Pyzdry,  oznaczoną geodezyjnie nr 574/1 o pow. 0,0114 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta i która ma nieuregulowany stan prawny w wysokości:
                                                                     626,00 zł
                                      słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100
 2. Zobowiązać Burmistrza Pyzdr w ciągu 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego, odszkodowania ustalonego w pkt 1 za ww. nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, a następnie przekazanie niniejszego odszkodowania do depozytu sądowego.

UZASADNIENIE

Starosta Wrzesiński dnia 6 sierpnia 2015 r. wydał decyzję nr 527/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach. Na mocy art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)  - decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Ww. decyzja została sprostowana postanowieniem Starosty Wrzesińskiego nr WB.6740.497.2014 z dnia 30 września 2015 r.

Z dniem, w którym decyzja nr 527/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, t.j. z dniem 8 września 2015 r. nieruchomości nią objęte, a nie stanowiące własności Gminy Pyzdry, przeszły z mocy prawa na jej własność.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego - wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z powyższym, dnia 18 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w Pyzdrach, gmina Pyzdry, oznaczoną geodezyjnie nr 574/1. Odszkodowanie za nieruchomość o której mowa wyżej, zgodnie z art. 12 ust. 4 f ww. ustawy przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel przedmiotowej nieruchomości figurowała pani Konstancja Drobniewska, jednakże nieruchomość ta nie miała założonej księgi wieczystej. Pani Konstancja Drobniewska dnia 19 sierpnia 2015 r. wezwana została do przedłożenia dokumenty poświadczającego tytuł własności do działki nr 574 oraz uzupełnienie wpisu dotyczącego numeru księgi wieczystej w ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotowa korespondencja nie została jednak skutecznie dostarczona, gdyż na potwierdzeniu odbioru pisma listonosz wskazał, że adresat zmarł. W celu potwierdzenia powyższego, dnia 9 września 2015 r. Starosta Wrzesiński wystąpił z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego w Pyzdrach o potwierdzenie adresu zamieszkanie bądź w przypadku zgonu wskazania daty zgonu. W odpowiedzi Burmistrz Pyzdr poinformował, że Konstancja Drobniewska zmarła 6 kwietnia 1989 r. Zatem uznano - na podstawie art.113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, iż przejęta pod drogę nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 21 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, na stronie internetowej urzędu, a także na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl zostało zamieszczone ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 574/1 o pow.0,0114 ha, położoną w obrębie Pyzdry, gmina Pyzdry przejętą z mocy prawa na własność Gminy Pyzdry. Ponadto, ogłoszenie opublikowano w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego we Wrześni. We wskazanym terminie nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. Mając na uwadze art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) odszkodowanie ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Zatem, w toku prowadzonego postępowania, Starosta Wrzesiński dnia 2 września 2015 r.  zlecił rzeczoznawcy majątkowemu - Panu Krzysztofowi Stasiakowi- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Pyzdrach, oznaczonej geodezyjnie działką nr 574/1. Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium działka nr 574/1 przeznaczona jest pod drogę. Przeważające przeznaczenie gruntów przyległych to tereny rolne. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona została w wysokości 626,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100).

Dla oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego podstawowe znaczenie mają regulacje zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

Sporządzony dla potrzeb niniejszego postępowania operat szacunkowy nie budzi wątpliwości co do jego poprawności. Zawiera on wszystkie elementy określone w § 56 ust. 1 i § 57 ust. 1 ww. rozporządzenia. Rzeczoznawca w sporządzonym przez siebie operacie określa przedmiot, zakres wyceny, cel wyceny, a także rodzaj nieruchomości, jej położenie, oznaczenie wg ewidencji gruntów, księgę wieczystą, prawa do nieruchomości, podstawy opracowania, daty istotne dla operatu szacunkowego, opis przedmiotu wyceny, uwarunkowania planistyczne, a także analizę i charakterystykę rynku, analizę cen transakcyjnych na rynku lokalnym, określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny, w tym określenie wpływu cech rynkowych na wartość nieruchomości, analizę porównawczą. Operat został opatrzony podpisem, datą i pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego.

Ponadto, jak wynika z treści operatu rzeczoznawca, zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), określił wartość nieruchomości, uwzględniając stan nieruchomości na dzień 6 sierpnia 2015 r., a więc według stanu z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zaś jako datę określenia wartości nieruchomości - przyjął dzień 3 października 2015 r.

W omawianym operacie szacunkowym określono wartość rynkową nieruchomości. Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Zgodnie z art. 134 ust. 1 tej ustawy taka wartość stanowi podstawę ustalenia odszkodowania.

W art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdzono, że wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

  1)  strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;

  2)  upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj wycenianego prawa oraz dostęp do danych rynkowych o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych do obliczenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zastosował podejście porównawcze, metodę porównywania parami.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

 Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości (§ 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego).

Dla oceny prawidłowości operatu szacunkowego sporządzonego w toku postępowania odszkodowawczego za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych, istotne znaczenie ma
§ 36 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi, iż przy określaniu wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów na te cele. W przypadku braku takich cen wartość gruntów określa się, zgodnie z § 36 ust. 3 tego rozporządzenia, w sposób następujący:

1) wartość działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących określa się jako iloczyn wartości 1m2 gruntów, z których wydzielono te działki gruntu, i ich powierzchni, z tym że jeżeli przeznaczenie gruntów, z których wydzielono działki pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących, powoduje, że wartość tych gruntów jest niższa niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi, tak określoną wartość powiększa się o 50 %;

2) wartość gruntów zajętych pod drogi publiczne określa się jako iloczyn wartości 1m2 gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych i ich powierzchni, z tym że jeżeli przeznaczenie gruntów przyległych powoduje, że ich wartość jest niższa niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi, tak ustaloną wartość powiększa się o 50 %.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wyjaśnić, że rzeczoznawca majątkowy ze względu na brak transakcji rynkowych „nieruchomościami drogowymi”, określił wartość rynkową przyjmując przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych, czyli nieruchomości rolnych niezabudowanych.

Na określonym obszarze rzeczoznawca odnotował 8 transakcji nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi w podobnej lokalizacji -podobnymi do nieruchomości wycenianej  Wśród gruntów podobnych nie zaobserwowano znaczących różnic cen
w badanym okresie, stąd trend czasowy rzeczoznawca przyjął 0 %. Ceny kształtowały się od 2,50 zł/m2 do 6,65 zł/m2.

W następnej kolejności rzeczoznawca majątkowy ustalił cechy wpływające na wartość nieruchomości i wagi tych cech. Ustalił, że na badanym rynku wartość nieruchomości zależy od: wskaźnika bonitacji (w 50 %), lokalizacji (w 40 %) i dostępności (w 10 %).

Uwzględniając ceny nieruchomości podobnych, rzeczoznawca majątkowy ustalił, że wartość prawa własności nieruchomości, oznaczonej działką nr 574/1 wynosi 626,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100).

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, iż rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sporządzając operat szacunkowy dochował należytej staranności.

W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.  

Zgodnie z treścią art. 118 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w siedzibie urzędu Gminy Pyzdry oraz na stronie internetowej biuletynu Starostwa Powiatowego.

Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, o czym mówi art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.).

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Pyzdr

ul. Taczanowskiego 1

 1. Pyzdry
 1. a/a

Do wiadomości:

 1. Burmistrz Pyzdr – celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Anna Wierzchosławska
  data publikacji: 2015-12-11 08:23
 • zmodyfikował: Anna Wierzchosławska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 08:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.