Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEOLOG POWIATOWY

 


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska:

Geolog Powiatowy, wymiar czasu pracy –  1/5 etatu.
 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada ukończone wyższe studia geologiczne,

 2. min. 5-letni staż pracy,

 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. cieszy się nieposzlakowana opinią,

 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

 2. mile widziane posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w przynajmniej jednej kategorii określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

 3. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy Prawo geologiczne górnicze oraz aktów wykonawczych w tym zakresie;

 4. znajomość przepisów:

 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie administracji geologicznej, postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane (w zakresie dotyczącym rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych),

 2. ustawy Prawo wodne (w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,

 3. ustawy Prawo ochrony środowiska,

 4. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko,

 5. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 6. ustawa o opłacie skarbowej,

 7. umiejętność korzystania z przepisów prawa, poodejmowania decyzji.

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności:

 1. zatwierdzanie projektów i aneksów do projektów geologicznych w zakresie hydrogeologii lub geologii inżynierskiej,

 2. przyjmowanie dokumentacji geologicznych, żądanie jej uzupełnienia lub poprawienia w formie decyzji,

 3. udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie oraz wydobywanie kopalin określonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.),

 4. prowadzenie spraw związanych z terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,

 5. gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych geologicznych,

 6. prowadzenie archiwum geologicznego,

 7. kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy w szczególności w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin lub niewypełnianie warunków koncesji, wzywanie ich do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

 1. realizacja zadań administracji geologicznej wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo wodne, prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie.

 3. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem jednostkom zainteresowanym informacji
  o środowisku.

 4. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie geologicznym zgodnie z kompetencjami Starosty.

 5. współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, w tym Państwowym Instytutem geologicznym;

 6. współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań z obszaru geologii realizowanych przez Powiat.

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Geolog Powiatowy” do dnia 06 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

 

Września, dnia 22 luty 2017 r.

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-02-22 13:12
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-22 13:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.