Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zaprasza

STAROSTA WRZESIŃSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest realizacja usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 2. Podstawą świadczenia usług będzie umowa zawarta z lekarzem lub podmiotem wykonującym działalność leczniczą.
 3. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych powiatu wrzesińskiego od momentu podpisania umowy do 31.12.2017 r.
 4. Oferenci odpowiadający na ogłoszenie muszą:
  1) posiadać status podmiotu leczniczego i zapewnić całodobowy dyżur lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, który wykona czynności będące przedmiotem ogłoszenia
  lub
  posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz zapewnić całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem ogłoszenia,
  2) zapewnić we wszystkie dni roku całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.
 5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Oferentów.
 6. Ofertę należy złożyć wypełniając formularz ofertowy zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Druk oferty dostępny do pobrania na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.
 7. W formularzu oferty Oferent, określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie i ustalenie przyczyny zgonu oraz wystawienie karty zgonu. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zadania, które są i mogą być wymagane w związku z jego wykonaniem.
 8. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę.
 9. Oferta musi być złożona lub przesłana w zaklejonej kopercie na adres:

  Starostwo Powiatowe we Wrześni

  ul. Chopina 10

  62 – 300 Września

  Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia

  z dopiskiem „LEKARZ" w terminie do dnia 30 maja 2017 roku (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Wrześni).

 10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 11. Do oferty należy załączyć:
  1) kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących,
  2) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza.
 12. Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego przedmiot ogłoszenia podejmuje Starosta Wrzesiński.
 13. Dodatkowych informacji na temat warunków postępowania udziela Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 109, tel. 061 640 45 34.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2017-05-10 10:50
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 11:10
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2017-05-10 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.