Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0 .0


Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członka Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana do powołania: 3


Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:
1. wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) kandydat spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończył studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certifled International Investment Analyst (CHA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
j) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
4) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych; posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
2. wymagania pożądane:
a) preferowane wykształcenie: prawo, ekonomia, zarzadzanie, finanse;
b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
c) doświadczenie zawodowe związane ze sferą gospodarki, finansów, obsługi prawnej, zarządzania, nadzoru właścicielskiego lub w pracach organów statutowych spółek komunalnych.


Osoby zainteresowane, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania niezbędne, proszone są o zgłaszanie swojego udziału w postępowaniu poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, 62-300 Września, ul. Chopina 10 (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r., do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rady Nadzorczej”, poniższych dokumentów:
1) zgłoszenie kandydata (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),
2) CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do
zajmowania stanowiska w radzie nadzorczej spółki handlowej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.


Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.


Jednocześnie informuje się, że:
a) kandydat wybrany na członka Rady Nadzorczej, urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2013, poz. 1388 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.
b) kandydat na członka rady nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
c) kandydat może być powołany do rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem;
d) kandydat na członka rady nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

drukuj (Zarząd Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2017-05-23
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2017-05-26 08:17

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2017-05-26 08:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.