Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR

W REFERACIE DRÓG POWIATOWYCH


Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62 – 300 Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1 etat
 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada wykształcenie minimum średnie oraz 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 2. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowana opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie budowlane, w szczególności w specjalności drogowej,
 2. znajomość procesu inwestycyjnego,
 3. znajomość przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, a w szczególności ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie powiatowym,
 4. mile widziane doświadczenie w branży budowlanej i/lub administracji architektoniczno – budowlanej,
 5. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami na drogach powiatowych, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej, sporządzanie wniosków o dofinansowanie i realizacja umów,
 2. prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu, w tym sprawdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych, wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 3. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych” do dnia 03 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62 – 300 Września, Referat Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922)”,
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, dnia 19 czerwca 2017 r.

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-06-19 13:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.