Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR

W WYDZIALE PROMOCJI I KULTURY

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

Określenie stanowiska:

podinspektor, wymiar czasu pracy – 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada wykształcenie minimum średnie oraz 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 2. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, prawa prasowego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucji kultury, działach promocji lub marketingu bądź redakcji prasowej,
 3. umiejętność tworzenia i redagowania poprawnych tekstów informacyjnych,
 4. sprawna obsługa komputera – w tym znajomość programów graficznych,
 5. umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
 6. komunikatywność, umiejętność jasnego formułowania myśli,
 7. dobra orientacja w realiach społecznych powiatu wrzesińskiego,
 8. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 9. mile widziane prawo jazdy kategorii B,
 10. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. znajomość języków obcych.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. redagowanie informacji prasowych,
 2. przygotowywanie tekstów do publikacji promocyjnych powiatu,
 3. redagowanie strony internetowej powiatu,
 4. pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych a także projektów międzynarodowych,
 5. realizacja projektów graficznych związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Dodatkowe dokumenty:

 1. Przykłady zrealizowanych prac graficznych, opublikowanych tekstów itp.

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury” do dnia 29 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922)”,
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, dnia 19 czerwca 2017 r.

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-06-19 13:53
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.