Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARCZYM


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor, wymiar czasu pracy –  1 etat
 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub

 2. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań
  na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,

 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. cieszy się nieposzlakowana opinią,

 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

 2. dobra znajomość programu EXEL,

 3. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

 4. dobra organizacja pracy,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,

 7. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

 8. wysoka kultura osobista.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. wystawianie faktur VAT z tytułu zawartych umów w zakresie czynszów najmu, oraz zwrotu kosztów,

 2. prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem czystości, bieżąca kontrola jakości prac porządkowych wykonywanych przez firmę zewnętrzną,

 3. zamawianie, prowadzenie rejestru oraz likwidacja pieczęci i pieczątek zgodnie
  z ustalonymi zasadami,

 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem dostaw prasy oraz innych wydawnictw na potrzeby Starostwa,

 5. ubezpieczenie mienia Powiatu - prowadzenie rozliczeń opłaty składek z tytułu ubezpieczenia,

 6. prowadzenie całości spraw związanych z rozliczeniami z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych,

 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakupem, ewidencją oraz wydawaniem materiałów biurowych i druków,

 8. przygotowywanie informacji o gospodarczym korzystaniu ze środowiska,

 9. współpraca w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia,

 10. współpraca w zakresie wystawiania, kontrolowania i rozliczania kart drogowych dla samochodu służbowego,

 11. współpraca w zakresie spraw związanych z dostawą i rozliczaniem mediów,

 12. współpraca w zakresie ewidencji i oznakowania środków trwałych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku inspektora,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Gospodarczym ” do dnia 14 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Starosta Wrzesiński

Września, dnia 31 lipca 2017 r.

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-07-31 15:42
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-31 15:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.