Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

NACZELNIK

W WYDZIALE EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Naczelnik wydziału, wymiar czasu pracy –  1 etat
 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni staż pracy,

 2. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszy się nieposzlakowana opinią,

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce oświatowej,

 2. komunikatywność i otwartość,

 3. znajomość organizacji i zasad funkcjonowania systemu oświaty, w szczególności szczebla ponadgimnazjalnego,

 4. znajomość przepisów: ustawy prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych,

 5. znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, aplikowania do programów pomocowych,

 6. umiejętność analizy arkuszy organizacyjnych szkół,

 7. umiejętność kierowania zespołem pracowników,

 8. umiejętność obsługi komputera,

 

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1.  kierowanie wydziałem,

 2. realizowanie zadań w zakresie oświaty:

 • przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół i placówek oświaty publicznej

 • dotacje dla placówek niepublicznych

 • nadzór nad działalnością szkół publicznych i niepublicznych w zakresie powierzonych zadań;

 • ewidencja placówek oświaty publicznej, organizacja pracy szkół i placówek

 • realizacja funduszy specjalnych i celowych

 • nadzór nad programami stypendialnymi dla uczniów i studentów

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 • przeprowadzanie egzaminów na wyższe stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli

 • kierowanie uczniów do szkół, placówek specjalnych i ośrodków wychowawczych

 1. reprezentowanie wydziału na zewnątrz,

 2. wykonywanie działalności kontrolnej w ramach nadzoru.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnik w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej ” do dnia 14 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Starosta Wrzesiński

Września, dnia 31 lipca 2017 r.

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-07-31 15:42
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-02 08:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.