Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

PODINSPEKTOR

W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat
 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie budowlane, o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) lub
 2. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( w tym min. 2 letni staż pracy w branży budowlanej lub administracji architektoniczno-budowlanej),
 3. znajomość procesu inwestycyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności w zakresie Prawa budowlanego i administracyjnego,
 4. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. cieszy się nieposzlakowana opinią,
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 5. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 6. wysoka kultura osobista.

 

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej,
 2. koordynowanie oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa robót prowadzonych przez  Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
 3. współpraca z projektantami na etapie przygotowywania projektów budowlanych zlecanych  przez wydział,
 4. współpraca z inspektorami nadzorującymi prace zlecone wykonawcom,
 5. podejmowanie czynności w zakresie zgłaszania zamiaru wykonania prac odpowiednim jednostkom i instytucjom, w szczególności Wydziałowi Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru  Budowlanego,
 6. podejmowanie działań w zakresie realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji robót budowlanych jak również organizowanie odbiorów pogwarancyjnych,
 7. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących remontów i inwestycji prowadzonych przez wydział,
 8. prowadzenie ewidencji wydatków wydziałowych w ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań nie pochodzących z dofinansowania i informowanie o bieżącym stanie ich wykorzystania.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich ” do dnia 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,       
 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

  

 

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

 

 

Września, dnia 30 sierpnia 2017 r.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-08-31 13:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.