Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska: 
Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat

1.    Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)    posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie budowlane, o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) lub 
2)    wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( w tym min. 2 letni staż pracy w branży budowlanej  lub administracji architektoniczno-budowlanej),
3)    znajomość procesu inwestycyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności w zakresie Prawa budowlanego i administracyjnego,
4)    posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)    cieszy się nieposzlakowana opinią,
8)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
1)    mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
2)    dobra organizacja pracy,
3)    umiejętność pracy w zespole,
4)    rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
5)    odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
6)    wysoka kultura osobista. 

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1)    prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej, 
2)    koordynowanie oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa robót prowadzonych przez  Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
3)    współpraca z projektantami na etapie przygotowywania projektów budowlanych zlecanych  przez wydział,
4)    współpraca z inspektorami nadzorującymi prace zlecone wykonawcom,
5)    podejmowanie czynności w zakresie zgłaszania zamiaru wykonania prac odpowiednim jednostkom i instytucjom, w szczególności Wydziałowi Administracji 
Architektoniczno - Budowlanej, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru  Budowlanego,
6)    podejmowanie działań w zakresie realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji robót budowlanych jak również organizowanie odbiorów pogwarancyjnych,
7)    przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących remontów i inwestycji prowadzonych przez wydział,
8)    prowadzenie ewidencji wydatków wydziałowych w ramach środków zarezerwowanych  na realizację zadań nie pochodzących z dofinansowania i informowanie o bieżącym stanie ich wykorzystania.

4. Wymagane dokumenty:
1)    CV;
2)    list motywacyjny;
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1)    dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych  i Funduszy Europejskich ” do dnia 13 października 2017 r.  w Starostwie Powiatowym,  ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,
2)    aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1)    brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany  za brak spełnienia wymagań formalnych,
2)    prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        
4)    wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
5)    wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.
   

     Starosta Wrzesiński
/-/  Dionizy Jaśniewicz


Września, dnia 26 września 2017 r.
 

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2017-09-26
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2017-09-27 09:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.