Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                                                                                                             Września, dnia 20 września 2018 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) art. 8 i art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) - zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone:

 1. w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako:
 • działka ewidencyjna nr 926/6 o pow. 0,0437 ha (postępowanie prowadzone
  pod sygn. NG.683.77.2016)
 • działka ewidencyjna nr 928/1 o pow. 0,1015 ha (postępowanie prowadzone
  pod sygn. NG.683.79.2016)
 • działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha (postępowanie prowadzone
  pod sygn. NG.683.80.2016)
 • działka ewidencyjna nr 928/6 o pow. 0,3351 ha (postępowanie prowadzone
  pod sygn. NG.683.81.2016)

przeznaczone zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 328/2016 z dnia 31 maja
2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe
wraz z niezbędną infrastrukturą”.

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Stosownie do art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia,
w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów
albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

            Postępowanie wyjaśniające wykazało, że dla przedmiotowych nieruchomości
ze względu na brak księgi wieczystej lub dokumentów, na podstawie których nie można określić właścicieli ani powierzchni gruntów nie ma możliwości ustalenia odszkodowania
ze wskazaniem podmiotów do tego uprawnionych.

            Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie. W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowym postępowaniu, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi
i wnioski w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
we Wrześni z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, na pokoju nr 14 (parter),
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 20 września 2018 r. na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10
oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego - www.bip.wrzesnia.powiat.pl.

            Jednocześnie na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że ze względu na skomplikowany charakter spraw nie było możliwości
ich załatwienia w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Celem zapewnienia osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, wyznacza się przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 19 października 2018 r.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Rafał Pawlaczyk
  data publikacji: 2018-09-20 13:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.