Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI POSZUKUJE

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR 
W REFERACIE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ 
I KARTOGRAFICZNEJ 

 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska: 
Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat, umowa na czas zastępstwa

1.    Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie geodezyjne i inne pokrewne) lub 
2)  wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( j.w.),
3) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) cieszy się nieposzlakowana opinią,
7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane uprawnienia w dziedzinie geodezji zakres nr 1 i 2 oraz,
2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
3) mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomiarów terenowych, w tym 
z wykorzystaniem metod GNSS oraz kompletowaniu dokumentacji technicznej, 
4) znajomość oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa, 
5) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
6) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) sporządzanie dokumentów obliczania opłaty dla przygotowywanych i poświadczanych w wydziale dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
3) wprowadzanie w systemie GEO-INFO zasięgów zgłoszonych robót,
4) przygotowywanie licencji na wykorzystywanie udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.


4. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie-Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej ” do dnia 11 lipca 2018 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116,
2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany  za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na w/w stanowisko urzędnicze,
3) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

/-/ Dionizy Jaśniewicz
                   Starosta Wrzesiński   

Września, dnia 29 czerwca 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-06-29 12:32
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 12:38
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-06-29 12:34
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 12:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.