Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                                                                                                                   Września, dnia 20 lipca 2018 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku
z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) art. 8 i art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) - zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowań
w sprawie ustalenia odszkodowań
za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone:

 1. w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako:
 • działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej
  nr 1252 o pow. 0,2754 ha (postępowanie prowadzone dla udziału w wysokości 432/23670 pod sygn. NG.683.191.2016)
 • działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej
  nr 1252 o pow. 0,2754 ha (postępowanie prowadzone dla udziału w wysokości 432/23670 pod sygn. NG.683.190.2016)
 • działka ewidencyjna nr 1266/1 o pow. 0,0113 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej
  nr 1266 o pow. 0,1739 ha (postępowanie prowadzone dla udziału w wysokości 536/10980 pod sygn. NG.683.178.2016)

przeznaczone zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 881/2016 z dnia 17 listopada
2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Stosownie do art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia,
w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów
albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel
lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

            Postępowanie wyjaśniające wykazało, że po dotychczasowych właścicielach
oraz użytkownikach wieczystych nie zostało skutecznie przeprowadzone postępowanie spadkowe.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 20 lipca 2018 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10 oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego
- www.bip.wrzesnia.powiat.pl.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Wrzesiński
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Rafał Pawlaczyk
  data publikacji: 2018-07-20 15:01
 • zmodyfikował: Rafał Pawlaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 15:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.