Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska: 
Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub 
2) wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,
3) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) cieszy się nieposzlakowana opinią,
7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
3) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany zakres obowiązków: 
1) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzenie postępowań w sprawie wpisania szkoły/placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostę, dokonywanie zmian wpisu i jego wykreśleń,
2) prowadzenie postępowań o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
3) opracowanie projektów uchwał dotyczących dotowania ustalania wysokości dotacji dla szkół  i placówek niepublicznych,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
5) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
6) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju,
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją Grantów Edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
8) kontrola zajęć prowadzonych w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
9) wspieranie szkół w zakresie organizacji zawodów i imprez sportowych,
10) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej,
11) wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji,
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych, i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
14) prowadzenie spraw związanych z organizacją obozów sportowych,
15) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki w zakresie organizowanych i współorganizowanych imprez i zawodów rekreacyjno-sportowych,  
16) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu, analizą wydatków i przygotowywaniem sprawozdań z realizacji budżetu (w tym obsługa bieżąca programu budżetowego),
17) współpraca przy tworzeniu i aktualizowaniu informacji o sporcie powiatowym na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl i w biuletynie „Przegląd Powiatowy”,
Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z:
1) kontrolą szkół i placówek niepublicznych w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu w ramach obowiązujących przepisów prawa,
2) organizacją nauczania indywidualnego,
3) organizacją wczesnego wspomagania,
4) kierowaniem do szkół i placówek szkolnictwa specjalnego oraz kierowaniem do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
5) pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na zadania z zakresu edukacji, sportu, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
6) współpracą z Referatem Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w sprawie udzielania dotacji organizacją pożytku publicznego w zakresie edukacji, wypoczynku, sportu i rekreacji.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej” do dnia 06 września 2018 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116,
2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

     Starosta Wrzesiński
/-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, dnia 27 sierpnia 2018 r.
 

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-08-27 15:57
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-28 06:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-08-28 06:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.