Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska: 
Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat

1.    Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)    posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub 
2)    wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań 
na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,
3)  posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    cieszy się nieposzlakowana opinią,
7)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)   znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2)    mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
3)    samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 

1)   organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
2)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją Grantów Edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
3)    kontrola zajęć prowadzonych w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
4)    wspieranie szkół w zakresie organizacji zawodów i imprez sportowych,
5)  prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej,
6)    wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji,
7)    tworzenie warunków do rozwoju sportu na szczeblu powiatowym,
8)    sprawowanie nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych, i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,
9)   prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
10)   prowadzenie spraw związanych z organizacją obozów sportowych,
11)   współpraca z organizacjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
12)   przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez sportowych,
13) realizacja zadań związanych z przyznaniem przez starostę wrzesińskiego patronatu honorowego nad wydarzeniami sportowymi, 
14)   opracowywanie kierunków rozwoju turystyki w powiecie wrzesińskim.

Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z:
1)    udziałem w targach, wystawach i innych wydarzeniach służących promocji powiatu,
2)    udziałem oraz organizacją uroczystości kulturalnych, 
3)    pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki,
4)    tworzeniem i aktualizowaniem informacji o sporcie powiatowym na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl i w biuletynie „Przegląd Powiatowy”,
5)    opracowywaniem materiałów promujących powiat wrzesiński.

4. Wymagane dokumenty:
1)    CV;
2)    list motywacyjny;
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku inspektora,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1)   dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu” do dnia 20 listopada 2019 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116,
2)    aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1)    brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany 
za brak spełnienia wymagań formalnych,
2)  prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        
4)    wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”,
5)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.


Starosta Wrzesiński
                                                                                                                        /-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, dnia 31 października 2019 r.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-11-04 08:14
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 08:17
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-11-08 11:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.