Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
RADCA PRAWNY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:

Radca prawny, wymiar czasu pracy – 7/8 etatu

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuł magistra lub posiada ukończone zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada uprawnienia do wykonania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowana opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282),
 2. dobra organizacja pracy,
 3. umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji,
 4. komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność pracy w zespole,
 5. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 6. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 7. wysoka kultura osobista.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. udzielanie porad prawnych w zakresie bieżącej działalność poszczególnych wydziałów,
 2. sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych na rzecz obsługiwanych wydziałów,
 3. opiniowanie umów, decyzji administracyjnych, projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu oraz innych aktów wywołujących skutki prawne,
 4. sporządzanie projektów umów, zarządzeń, projektów uchwał Rady Powiatu i innych aktów wywołujących skutki prawne o znacznym stopniu skomplikowania, tj. których treść i zakres wykracza poza zwykły (bieżący) zakres działania urzędu,
 5. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu, sesjach Rady Powiatu, naradach, negocjacjach organizowany przez urząd,
 6. prowadzenie działalności windykacyjnej,
 7. monitorowanie zmian w przepisach prawa i orzecznictwa sądów powszechnych,
 8. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego,
 9. zastępstwa procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami egzekucyjnymi.

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie prawnicze;
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopię wpisu na listę radców  prawnych,
 7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Radcy prawnego,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny” do dnia 29 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznanyza brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,       
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

/-/ Dionizy Jaśniewicz

     Starosta Wrzesiński

Września, 14 listopad 2019 r.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze na podstawie:

 1. Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 2. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),
 3. art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-11-14 14:19
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-14 14:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.