Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska: 
Audytor wewnętrzny, wymiar czasu pracy – 1/5 etatu 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego, zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiada następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification  in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (definicja praktyki została określona w art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
6) nieposzlakowana opinia,
7) co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) wiedza i umiejętności zawodowe: prowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (praktyczna realizacja zadań audytowych), znajomość: standardów audytu, kodeksu etyki audytora, metodologii przeprowadzania audytu, wiedza w zakresie audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej, zagadnień z ekonomii, finansów publicznych i rachunkowości oraz zagadnień ogólnych z administracji publicznej (w tym samorządu powiatowego) i postępowania administracyjnego,
2) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
3) opanowanie w sytuacjach stresowych,
4) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) prowadzenie audytu wewnętrznego, w szczególności:
a) realizacja zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa oraz powszechnie obowiązującymi standardami,
b) realizacja zapewniających działań audytowych,
c) realizacja czynności sprawdzających,
d) monitorowanie podjętych działań przez audytowaną jednostkę w celu realizacji zaleceń audytu,
e) realizacja czynności doradczych, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, dokonywanie analiz, badania audytowe,
f) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka i w uzasadnionych przypadkach jego aktualizacja,
g) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
h) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego oraz innej koniecznej dokumentacji i korespondencji związanej z czynnościami audytowymi,
i) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur audytu,
2) przeprowadzanie na wniosek Zarządu Powiatu i Starosty audytu poza planem audytu wewnętrznego,
3) wspomaganie działań związanych z kontrolą zarządczą.

4. Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Audytor wewnętrzny” do dnia 20 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,
2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany  za brak spełnienia wymagań formalnych,
2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        
4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

Września, 09 grudnia 2019 r.

 


Klauzula informacyjna


Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze na podstawie:
a) Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),
c) art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2019-12-09
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2019-12-10 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.